نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2015-05-18

عنوان : ( بررسی تغییرات اکسیژن و مواد مغذی در توالیهای رسوبی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزنداران کفزی )

نویسندگان: آتوسا هنرمند , محمد وحیدی نیا , عباس قادری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند آبتلخ در برش بهادرخان (کپهداغ مرکزی) براساس مطالعه روزن داران پلانکتونیک متعلق به سانتونین پسین 407 متر ضخامت، دارای سنگشناسی غالب شیل و مارنآهکی و بهصورت پراکنده / کامپانین پسین میباشد. این برش با 5 چندین واحد سنگآهک چاکی است و مرز زیرین و بالایی آن با سازندهای آبدراز و نیزار همشیب و پیوسته است . بررسی در این پژوهش (Ep/In) تغییرات اکسیژن و مواد مغذی بر مبنای شمارش روزن داران کف زی سطح زی به درون زی نشان دهنده کاهش این نسبت در انتهای سانتونینپسین کامپانین پیشین همزمان با افزایش عمق و شرایط یوتروفی و افزایش آن در انتهای کامپانینپیشین همراه با تغییر عمق میباشد. در کامپانینمیانی پسین با کاهش عمق حوضه سطح نیز (Ep/In) اکسیژن کاهش یافته و مواد مغذی افزایش یافتهاند و بالاخره در کامپانینپسین با کاهش مجدد عمق نسبت افزایش یافته است.

کلمات کلیدی

, سازند آب تلخ, اکسیژن و مواد مغذی, روزنداران کفزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048591,
author = {هنرمند, آتوسا and وحیدی نیا, محمد and قادری, عباس},
title = {بررسی تغییرات اکسیژن و مواد مغذی در توالیهای رسوبی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزنداران کفزی},
booktitle = {نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند آب تلخ، اکسیژن و مواد مغذی، روزنداران کفزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات اکسیژن و مواد مغذی در توالیهای رسوبی سازند آب تلخ در برش بهادرخان (کپه داغ مرکزی) برمبنای روزنداران کفزی
%A هنرمند, آتوسا
%A وحیدی نیا, محمد
%A قادری, عباس
%J نهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2015

[Download]