افق دانش, دوره (21), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (42-48)

عنوان : ( اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی در موش‌های صحرایی نر )

نویسندگان: آرش عبدالملکی , مسعود فریدونی , بهرام فرهادی مقدم , اشکان عسگری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: یکی از ابتدایی‌ترین روش‌ها برای مقابله با بیماری‌ها و تسکین درد استفاده از گیاهان دارویی بوده است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثرات ضددردی و ضد‌التهابی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی از 42 موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شد. حیوانات در 6 گروه 7تایی؛ کنترل (بدون دریافت هیچ ماده‌ای)، شم (تجویز درون‌صفاقی حلال) و گروه‌های دریافت‌کننده دوزهای 50، 100، 200 و 400میلی‌گرم بر کیلوگرم عصاره به‌صورت درون‌صفاقی، قرار گرفتند. درد حرارتی و شیمیایی به ترتیب با آزمون پس‌کشیدن دم و آزمون فرمالین، ارزیابی شد. همچنین برای بررسی میزان التهاب، حجم ادم ناشی از التهاب پا به‌روش پلتیسمومتری سنجش شد. تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار SPSS 16 با کمک آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری تکراری و آزمون T دانشجو انجام شد. یافته‌ها: در گروه‌های تجربی، تزریق درون‌صفاقی عصاره در همه دوزها سبب کاهش درد القاشده با فرمالین شد (05/0p<). عصاره هیدروالکلی گیاه سبب ایجاد پردردی در دوزهای 200 و 400میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به گروه کنترل شد (01/0p<). تمامی غلظت های عصاره هیدرو‌الکلی گیاه سبب کاهش التهاب شدند (01/0p<). نتیجه‌گیری: تجویز درون‌صفاقی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی دارای اثرات ضد‌دردی است.

کلمات کلیدی

, موش صحرایی, التهاب, درد, ضد‌درد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048592,
author = {عبدالملکی, آرش and فریدونی, مسعود and فرهادی مقدم, بهرام and عسگری, اشکان},
title = {اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی در موش‌های صحرایی نر},
journal = {افق دانش},
year = {2015},
volume = {21},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-1855},
pages = {42--48},
numpages = {6},
keywords = {موش صحرایی، التهاب، درد، ضد‌درد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات ضددردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی مریم‌گلی ارغوانی در موش‌های صحرایی نر
%A عبدالملکی, آرش
%A فریدونی, مسعود
%A فرهادی مقدم, بهرام
%A عسگری, اشکان
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2015

[Download]