دستاوردهای روانشناختی, دوره (4), شماره (1), سال (2015-7) , صفحات (25-46)

عنوان : ( طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها )

نویسندگان: شهربانو عالی , سیدامیر امین یزدی , محمدسعید عبدخدائی , علی غنائی چمن آباد , فاطمه محرری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضرطراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر بهبود نشانه‌های رفتاری اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها می‌باشد. این مطا‌لعه در چهارچوب یک طرح تک آزمودنی در طول 6 ماه روی 12 کودک 8-3 ساله‌ی مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و خانواده‌های آن‌ها اجرا شد و نتایج در سه ‌مرحله‌ی پیش ‌آزمون، پس ‌آزمون و پیگیری با مقیاس‌های استرس والدگری ومقیاس درجه‌بندی اوتیسم کودکی بررسی شد. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درصد بهبودی نشانه‌های رفتاری کودکان شرکت‌کننده در گروه درمان ترکیبی خانواده- محور به ویژه در خرده مقیاس‌های ارتباط با مردم، پاسخ هیجانی، ترس یا ناآرامی و ارتباط کلامی وهمچنین بهبودی استرس والدگری مادران آن‌ها به ویژه در خرده مقیاس‌های نارسایی توجه/ فزون کنشی، سلامت، دلبستگی و روابط با همسر از 50 درصد بیشتر و از نظر بالینی معنادار بود. اندازه اثر درمان نیز بالاتر از 80/0 برآورد شد. در مجموع می‌توان گفت؛ درمان ترکیبی خانواده- محور که در این مطالعه طراحی شده است، می‌تواند اثربخشی بازی درمانی فلورتایم را افزایش دهد و به عنوان یک رویکرد درمانی اثربخش در درمان این اختلال استفاده شود.

کلمات کلیدی

, درمان ترکیبی خانواده, محور؛ بازی درمانی فلورتایم؛ کارکرد تحولی خانواده‌؛ تحول هیجانی, کارکردی؛ اختلال طیف اوتیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048594,
author = {عالی, شهربانو and امین یزدی, سیدامیر and عبدخدائی, محمدسعید and غنائی چمن آباد, علی and فاطمه محرری},
title = {طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها},
journal = {دستاوردهای روانشناختی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {2228-6144},
pages = {25--46},
numpages = {21},
keywords = {درمان ترکیبی خانواده- محور؛ بازی درمانی فلورتایم؛ کارکرد تحولی خانواده‌؛ تحول هیجانی- کارکردی؛ اختلال طیف اوتیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی درمان ترکیبی خانواده- محور مبتنی بر مدل تحول یکپارچه‌ی انسان و مقایسه‌ی اثربخشی آن با بازی درمانی فلورتایم بر نشانه‌های رفتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و استرس والدگری مادران آن‌ها
%A عالی, شهربانو
%A امین یزدی, سیدامیر
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A غنائی چمن آباد, علی
%A فاطمه محرری
%J دستاوردهای روانشناختی
%@ 2228-6144
%D 2015

[Download]