پژوهش حقوق خصوصی, دوره (2), شماره (7), سال (2014-9) , صفحات (131-155)

عنوان : ( مسؤولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش‌قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی) )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه‌ساز انعقاد قراردادهای مهم است. در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد. با این‌همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می‌توان قطع‌کننده مذاکره را مسؤول دانست و چه اثری بر مسؤولیت مزبور بار می‌شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین‌المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش‌گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسؤولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می‌توان از مبانی عام مسؤولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسؤولیت قطع‌کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت‌های وارده خواهد بود. البته خسارت‌های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.

کلمات کلیدی

, مذاکرات مقدماتی, مسؤولیت مدنی, خسارت مثبت, خسارت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048595,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {مسؤولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش‌قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی)},
journal = {پژوهش حقوق خصوصی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {7},
month = {September},
issn = {2345-3583},
pages = {131--155},
numpages = {24},
keywords = {مذاکرات مقدماتی، مسؤولیت مدنی، خسارت مثبت، خسارت منفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسؤولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش‌قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، اصول قراردادهای بین‌المللی و اروپایی)
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J پژوهش حقوق خصوصی
%@ 2345-3583
%D 2014

[Download]