سومین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2015-06-15

عنوان : ( استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترها و مدلسازی سیستم آئرودینامیک توربین بادی 100 کیلووات )

نویسندگان: سیدکمال حسینی ثانی , مسعود قانعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین گشتاور مورد نیاز ژنراتور توربین بادی برای تولید توان الکتریکی در شبیهسازیهای سیستم توربین بادی یک مسئلهی بسیار مهم است. بدین سبب تعیین پارامترهای مورد نیاز برای تولید گشتاور مطابق با دادههای واقعی امری اجتناب ناپذیر است. اطلاعات آئرودینامیک توربین، با استفاده از نرمافزارهایی از روی مدل واقعی سیستم بصورت نقطهای بدست میآیند و سایر دادهها برای سرعتهای باد مختلف با استفاده از برونیابی محاسبه میشوند. هدف از این مقاله تعیین پارامترهای بلوک آئرودینامیک توربین بادی 100 کیلووات با ژنراتور مغناطیس دائم است. تعیین دقیق این پارامترها کار سادهای نیست از اینرو به کمک الگوریتم ژنتیک روشی نوین برای تعیین آنها ارائه شده است. روش ارائه شده تا به حال در مقالات به منظور تعیین مدل آئرودینامیک مورد استفاده قرار نگرفته است.

کلمات کلیدی

, توربین بادی, ژنراتور مغناطیس دائم, الگوریتم ژنتیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048600,
author = {حسینی ثانی, سیدکمال and قانعی, مسعود},
title = {استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترها و مدلسازی سیستم آئرودینامیک توربین بادی 100 کیلووات},
booktitle = {سومین کنفرانس انرژی بادی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی، ژنراتور مغناطیس دائم، الگوریتم ژنتیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم ژنتیک در تعیین پارامترها و مدلسازی سیستم آئرودینامیک توربین بادی 100 کیلووات
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%A قانعی, مسعود
%J سومین کنفرانس انرژی بادی ایران
%D 2015

[Download]