هواشناسی کشاورزی, دوره (2), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (62-69)

عنوان : ( برآورد ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمان )

نویسندگان: فریده السادات هاشمی نسب خبیصی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , بهرام بختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجایی که گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در تولید داروهای پوستی و همچنین محصولات زیبایی استفاده فراوانی دارد، برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی آن ضروری به نظر می¬رسد. پژوهش حاضر به¬منظور برآورد نیاز آبی و ضرایب گیاهی همیشه بهار در منطقه کرمان واقع در جنوب شرقی ایران، که در طبقه¬بندی اقلیمی دومارتن دارای اقلیم نیمه خشک می¬باشد، صورت گرفته است، برآورد ضرایب گیاهی در مراحل مختلف رشد، با توجه به کمبود منابع آبی، در مدیریت آبیاری و محاسبه تبخیر- تعرق واقعی در منطقه نیمه خشک مورد مطالعه مفید خواهد بود. به¬منظور برآورد تبخیر- تعرق محصول از شش لایسیمتر استفاده شد،که در پنج لایسیمتر گیاه دارویی همیشه بهار و در یک لایسیمتر گیاه مرجع چمن جهت اندازه¬گیری تبخیر-تعرق مرجع کشت شد. علاوه بر این تبخیر- تعرق مرجع با استفاده از روش پنمن- مانتیث نیز محاسبه شد و با تبخیر- تعرق مرجع حاصل از لایسیمتر مورد مقایسه قرار گرفت. در این مطالعه مقادیر ضرایب گیاهی گیاه دارویی همیشه بهار در چهار مرحله رشد اولیه، توسعه، میانی و پایانی به تر تیب برابر71/0، 28/1، 5/1 و 66/0 برآورد شد. نتایج نشان داد که نیاز آبی برآورد شده برای گیاه دارویی همیشه بهار توسط لایسیمتر، برابر6/320 میلی¬متر و نیاز آبی برآورد شده توسط لایسیمتر گیاه مرجع چمن و روش پنمن- مانتیث برابر 1/309 میلی¬متر و1/270 میلی¬متر می¬باشد.

کلمات کلیدی

, گیاه دارویی همیشه بهار, لایسیمتر, ضرایب گیاهی, تبخیر- تعرق , کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048616,
author = {هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and بهرام بختیاری},
title = {برآورد ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمان},
journal = {هواشناسی کشاورزی},
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-3419},
pages = {62--69},
numpages = {7},
keywords = {گیاه دارویی همیشه بهار، لایسیمتر، ضرایب گیاهی، تبخیر- تعرق ، کرمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ضرایب گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمان
%A هاشمی نسب خبیصی, فریده السادات
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A بهرام بختیاری
%J هواشناسی کشاورزی
%@ 2345-3419
%D 2015

[Download]