مطالعات زبان و ترجمه, دوره (48), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (113-130)

عنوان : ( هوش روایی و کیفیت ترجمه )

نویسندگان: فاطمه حیدری , مسعود خوش سلیقه , محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

علاوه بر مهارت زبانشناسی در ترجمه که در طول چند دهۀ گذشته همواره مورد توجه محققان این رشته بوده ¬است، بسیاری از مباحث و مطالعات جدید در حوزه کیفیت ترجمه معطوف به تاثیر غیر قابل انکار جنبۀ ذهنی و شناختی مترجم در ترجمه شده¬اند. در این تحقیق در پی این هستیم تا از این رویکرد روانشناسانه استفاده کنیم و به بررسی رابطه احتمالی بین مفهوم نوظهور هوش روایی (در حوزه مطالعات ترجمه) و کیفیت ترجمه بپردازیم. در این مطالعه رابطه محتمل بین هوش روایی و کیفیت ترجمه مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق 104 دانشجوی سال چهارم ترم آخر رشته مطالعات ترجمه در مقطع کارشناسی شرکت کردند. یافته¬های تحقیق نشان دادند که رابطه معناداری بین کیفیت ترجمه دانشجویان و هوش روایی آنها وجود دارد. تمام زیرگروه¬های هوش روایی نیز با کیفیت ترجمه رابطه¬ای معنادار داشتند. به علاوه، در این تحقیق تفاوت معناداری بین کیفیت ترجمه دو گروه دانشجویان با هوش روایی بالا و دانشجویان با هوش روایی پایین وجود داشت. در پایان، یافته¬های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته¬اند و به نتایج حاصل از آن اشاره شده است.

کلمات کلیدی

, هوش روایی, کیفیت ترجمه, انگلیسی, فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048631,
author = {حیدری, فاطمه and خوش سلیقه, مسعود and هاشمی, محمدرضا},
title = {هوش روایی و کیفیت ترجمه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2015},
volume = {48},
number = {2},
month = {September},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
pages = {113--130},
numpages = {17},
keywords = {هوش روایی، کیفیت ترجمه، انگلیسی، فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هوش روایی و کیفیت ترجمه
%A حیدری, فاطمه
%A خوش سلیقه, مسعود
%A هاشمی, محمدرضا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2015

[Download]