علوم انسانی و هنر, دوره (1), شماره (10), سال (2014-10) , صفحات (122-154)

عنوان : ( حقیقت تجرد و انواع آن از دیدگاه صدرالمتالهین )

نویسندگان: عباس جوارشکیان , فرزانه رنجبرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا مفهوم تجرد از دیدگاه ملاصدرا را تعریف و سپس اقسام و ویژگی های آن به نحو مختصر ذکر شده و آنگاه بر اساس اصول و مبانی حکمت متعالیه به گستره و دامنه تجرد پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, مجرد , واجب الوجود , عقل , مثال , نفس و ادراک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048635,
author = {جوارشکیان, عباس and رنجبرزاده, فرزانه},
title = {حقیقت تجرد و انواع آن از دیدگاه صدرالمتالهین},
journal = {علوم انسانی و هنر},
year = {2014},
volume = {1},
number = {10},
month = {October},
issn = {2423-5040},
pages = {122--154},
numpages = {32},
keywords = {مجرد - واجب الوجود - عقل - مثال - نفس و ادراک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حقیقت تجرد و انواع آن از دیدگاه صدرالمتالهین
%A جوارشکیان, عباس
%A رنجبرزاده, فرزانه
%J علوم انسانی و هنر
%@ 2423-5040
%D 2014

[Download]