روانشناسی نظامی, دوره (5), شماره (18), سال (2014-9) , صفحات (15-32)

عنوان : ( تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی )

نویسندگان: علیرضا پویا , امیرحسین اخروی , احمد ایزدی طامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: باتوجه به اهمیت درک ارتباط بین ویژگیهای شغلی با سبک تصمیم گیری، شخصیت و ویژگیهای جمعیت شناختی برای مدیریت منابع انسانی صنایع دفاعی و با استفاده از تحقیقات مشابه در صنایع مورد مطالعه، اطلاعات مدیران سطوح مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, سبک تصمیم گیری, شخصیت, مرکز کنترل, ویژگی های شغلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048647,
author = {پویا, علیرضا and اخروی, امیرحسین and احمد ایزدی طامه},
title = {تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی},
journal = {روانشناسی نظامی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {18},
month = {September},
issn = {****-0153},
pages = {15--32},
numpages = {17},
keywords = {سبک تصمیم گیری، شخصیت، مرکز کنترل، ویژگی های شغلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شخصیت و سبک تصمیم گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی های شغلی
%A پویا, علیرضا
%A اخروی, امیرحسین
%A احمد ایزدی طامه
%J روانشناسی نظامی
%@ ****-0153
%D 2014

[Download]