تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (5), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (89-106)

عنوان : ( بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب )

نویسندگان: امیر کاریزنوئی , زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تصمیم گیری در مورد انتخاب بازار مناسب یکی از تصمیم های کلیدی در موفقیت شرکت هاست که تاثیر مهمی بر میزان سوددهی آنها دارد. هدف پژوهش حاضر معرفی و استفاده از روش جدید ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی در جهت اولویت بندی شهر ها برای ایجاد نمایندگی با توجه به معیار های متفاوت است .مساله مورد بررسی در این مطالعه به یک کارخانه تولید کننده قطعات پیش سهاخته سهاختمان مربهو مهی شهود که برای معرفی و توزیع محصولات جدید خود به دنبال ایجاد نمایندگی در شهرهای مناسب است . جهت اولویت بندی شهرها،معیار های مورد توجه از طریق مصاحبه با کارشناسان و مطالعه پژوهش های پیشین در این زمینه، مشخص گردید و الگوی سلسله مراتبی آن تشکیل شد. سپس با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو،اوزان معیار ها مشخص گردید و سپس بهترین شهر برای ایجاد نمایندگی با استفاده از روش پرامتی انتخاب و بقیهه شهرها به ترتیب اولویت بندی شدند. از جمله مزیت های روش ترکیبی جدید معرفی شده در این پژوهش نسبت به سایر روشهای انتخاب بازار،کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری است.

کلمات کلیدی

, انتخاب بازار, تحلیل سلسله مراتبی, شبیه سازی مونت کارلو, پرامتی, روش های ترکیبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048649,
author = {کاریزنوئی, امیر and ناجی عظیمی, زهرا and پویا, علیرضا},
title = {بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7744},
pages = {89--106},
numpages = {17},
keywords = {انتخاب بازار، تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو، پرامتی، روش های ترکیبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بکارگیری روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی، شبیه سازی مونت کارلو و پرامتی به منظور اولویت بندی و انتخاب بازار مناسب
%A کاریزنوئی, امیر
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A پویا, علیرضا
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2015

[Download]