دانشور پزشکی, دوره (20), شماره (103), سال (2013-3) , صفحات (42-52)

عنوان : ( اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی )

نویسندگان: صادق عباسیان سقی , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهتاب معظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: وابستگی به مواد مخدر از جمله اساسی ترین معضلات بشر در عصر حاضر است و هدف از این تحقیق تعیین اثر فعالیت ورزشی هوازی بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر بود. مواد و روش ها: نمونه آماری تحقیق را 20 آزمودنی وابسته به مواد مخدر تشکیل می دادند که سنی بین 20 تا 33 سال داشتند. این افراد به نحو تصادفی در گروه های تجربی دوگانه قرار گرفتند؛ گروه اول متشکل از افرادی بود که علاوه بر مصرف روزانه 10 میلی گرم متادون، فعالیت ورزشی را با شدتی برابر 70 الی 75 درصد VO2max به مدت 20 جلسه متداوم تمرینی انجام می دادند و گروه دوم تنها روزانه 10 میلی گرم متادون مصرف می کردند. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: بررسی های آماری نشان داد که مقادیر سرمی بتا- اندورفین پس از مداخله تحقیقی در هر دو گروه به طور معناداری افزایش یافته بود (05/0 > P). مداخله ترکیبی توانسته بود در ادراک فشار تمرینی، کاهش معناداری را ایجاد نماید (002/0 = P). به علاوه، این مداخله توانسته بود ارتباط منفی معناداری را بین سطوح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی، ایجاد نماید (033/0 = P). نتیجه گیری: احتمالاً روش ترکیبی فعالیت ورزشی– مکمل دارویی در تقویت سیستم پاداش مغزی نسبت به روش مکمل دارویی (به تنهایی) عملکرد بهتری داشته است. با این وجود، جهت تایید قطعی این یافته به مطالعات بیشتری نیاز است.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: سیستم پاداش مغزی, بتا- اندورفین, افراد وابسته به مواد مخدر و فعالیت‏ورزشی هوازی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048651,
author = {عباسیان سقی, صادق and عطارزاده حسینی, سیدرضا and معظمی, مهتاب},
title = {اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2013},
volume = {20},
number = {103},
month = {March},
issn = {2716-9723},
pages = {42--52},
numpages = {10},
keywords = {واژه‌های کلیدی: سیستم پاداش مغزی، بتا- اندورفین، افراد وابسته به مواد مخدر و فعالیت‏ورزشی هوازی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فعالیت ورزشی هوازی منظم بر سطح سرمی بتا- اندورفین و ادراک فشار تمرینی افراد وابسته به مواد مخدر؛ با تاکید بر سیستم پاداش مغزی
%A عباسیان سقی, صادق
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A معظمی, مهتاب
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2013

[Download]