فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (3), شماره (8), سال (2014-12) , صفحات (111-121)

عنوان : ( تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیا )

نویسندگان: جعفر نباتی , احسان کشمیری , محمد کافی , محمد زارع مهرجردی , سعید خانی نژاد , علی نوروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری به عنوان یک تنش محیطی مهم و مشکل عمده در کشاورزی مناطق خشک و نیمه خشک مطرح است. کوشیا به عنوان یک گیاه بسیار متحمل به شوری می تواند از طریق تولید زیست توده مناسب با مصرف آب شور منبع خوبی را برای تعلیف دام فراهم کند. به منظور بررسی کاربرد کلسیم و پتاسیم بر کاهش اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات کوشیا، آزمایشی با سه سطح شوری (20 dSm-1 و 40 dSm-1 و تیمار شاهد) و سه سطح کاربرد کلرید کلسیم (10 mM)، کلرید پتاسیم (10 mM) و کاربرد توام کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم (5 mM) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های خرد شده با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 و شرایط آب کشت اجرا شد. نتایج نشان داد که افزایش تنش شوری موجب کاهش وزن تر، وزن خشک و درصد ماده خشک شاخساره و ریشه و همچنین سبب کاهش شاخص سطح سبز، حجم ریشه، پتاسیم اندام هوایی و ریشه، کلسیم و پتاسیم اندام هوایی و ریشه شد. تنش شوری باعث افزایش سدیم اندام هوایی و ریشه و همچنین نسبت سدیم به پتاسیم گردید. کاربرد کلسیم به تنهایی باعث افزایش کلسیم اندام هوایی و کلسیم ریشه شد. کاربرد کلسیم همراه با پتاسیم در بیشتر صفات تاثیر مثبتی در کاهش اثرات شوری از خود نشان داد. در بررسی اثر متقابل شوری و عناصر کلسیم و پتاسیم کاربرد کلسیم در تیمار شوری 40 dSm-1 به تنهایی باعث کاهش سدیم ریشه گردید. کاربرد کلسیم در تیمارهای شوری 20 dSm-1 و 40 dSm-1 بیشترین تاثیر را در افزایش کلسیم اندام هوایی و ریشه از خود نشان داد. همچنین کاربرد کلسیم همراه با پتاسیم در تیمارهای شوری باعث بهبود بسیاری از صفات مورد مطالعه گردید. به طور کلی بر اساس این نتایج کاربرد کلسیم همراه با پتاسیم موجب کاهش اثر تنش شوری و بهبود میزان تولید ماده خشک کوشیا در این شرایط شد.

کلمات کلیدی

, آب کشت, ریشه, شاخص سطح سبز, علوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048660,
author = {نباتی, جعفر and کشمیری, احسان and کافی, محمد and محمد زارع مهرجردی and خانی نژاد, سعید and نوروزیان, علی},
title = {تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیا},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {8},
month = {December},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {111--121},
numpages = {10},
keywords = {آب کشت، ریشه، شاخص سطح سبز، علوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعامل کلسیم و پتاسیم در ترمیم اثرات منفی تنش شوری در کوشیا
%A نباتی, جعفر
%A کشمیری, احسان
%A کافی, محمد
%A محمد زارع مهرجردی
%A خانی نژاد, سعید
%A نوروزیان, علی
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2014

[Download]