پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (5), شماره (1), سال (2015-8) , صفحات (5-29)

عنوان : ( برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد )

نویسندگان: مقصود امین خندقی , سیدعلی قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پست مدرنیسم،در کسوت جنبشی فلسفی-اجتماعی ساختارشکن و نفی¬کننده انگاره‌های مدرنیستی حاکم بر جوامع، در نیمه دوم قرن بیستم توجه بسیاری از محافل و حوزه‌های فکری را به خود جلب و موجب بازاندیشی¬های عمیق در ارکان فکری و فلسفی، روش¬شناسی علوم و معارف و حتی سبک زندگی بشر شد. حوزه تعلیم و تربیت به صورت عام و مطالعات برنامه درسی به صورت خاص نیز تحت تاثیر این جنبش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، به منظور شناسایی اثرات و نقدکارکردهای این پارادایم در حوزه برنامه درسی و قلمروهای معرفتی آن، در مطالعه¬ای تحلیلی-استنتاجی، آرا و دیدگاه‌های متفکران مدافع و منتقد جریان فکری مذکور بررسی شد. یافته ها حاکی از آن است که هر چند پست مدرنیسم، روح جدیدی را در کالبد مطالعات برنامه درسی دمیده و اندیشمندان این حوزه را به لزوم بازنگری در مبانی و حتی عمل برنامه درسی و توجه به مسائل مغفول و پنهان آن -از جمله پرورش روحیه نقادی در فراگیران، برجسته¬سازی نقش معلم و شاگرد در تهیه برنامه‌های درسی، احترام به کثرت آرا و عوارض ناشی از محدودشدن به الگوهای مکانیستی- فراخوانده است، نفی و شک در بسیاری از اصول و ارزش‌های نهادینه شده فکری و تلاش برای زدایش و ساختارشکنی از آنها منجر به بی¬نظمی و نهایتاً پوچی و هویت زدایی جوامع بشری می‌شود؛ لذاضروری است متفکران و صاحب‌نظران مطالعات برنامه درسی، در برخورد با این جنبش و موضع¬گیری موافق یا مخالف در قبال آن، ابتدا ماهیت و بنیادهای فکری و فلسفی حاکم بر آن را شناخته و سپس، با آگاهی و بینشی کامل به ترویج یا نفی تفکرات مطرح شده اقدام نمایند.

کلمات کلیدی

, مدرنیسم, پست مدرنیسم, برنامه درسی, تدوین برنامه درسی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048661,
author = {امین خندقی, مقصود and قادری, سیدعلی},
title = {برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {August},
issn = {2251-6360},
pages = {5--29},
numpages = {24},
keywords = {مدرنیسم، پست مدرنیسم، برنامه درسی، تدوین برنامه درسی، نقد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد
%A امین خندقی, مقصود
%A قادری, سیدعلی
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2015

[Download]