پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-10) , صفحات (341-358)

عنوان : ( سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانی )

نویسندگان: معصومه غلامی احمدی , محسن نوکاریزی , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد بر اساس سه شاخص گانینگ/دیانی، فلش/دیانی و فرای/دیانی به منظور تعیین مخاطب است. روش: پژوهش تحلیل محتوا و از نوع کاربردی است. جامعه آماری شامل 150 مقاله نمایه شده در دانشنامه رشد است که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای غیرنسبتی انتخاب شده‌اند. یافته‌ها: ‌سطح خوانایی مقاله‌ها بر اساس هر سه شاخص متناسب با سطح فراگیران دوره دبیرستان و بالاتر تعیین شد. در شاخص گانینگ/دیانی پایین‌ترین سطح خوانایی مربوط به رده «علوم اسلامی» معادل اول دبیرستان و بالاترین سطح مربوط به دو «رده بهداشت و سلامت» و «علوم رایانه و ریاضی» معادل سوم دبیرستان بود. در شاخص فلش/دیانی سه رده «علوم انسانی»؛ «علوم رایانه و ریاضی» و «بهداشت و سلامت» دارای بالا‌ترین سطح معادل سوم دبیرستان و رده‌‌های «علوم اسلامی»؛ «علوم تجربی»؛ «هنر و سرگرمی» پایین ترین سطح معادل اول دبیرستان را بودند. در شاخص فرای/دیانی پایین‌ترین سطح معادل اول دبیرستان و مربوط به رده « علوم اسلامی» و بالاترین سطح مربوط به رده «علوم انسانی» معادل سال‌های نخست دانشگاه تعیین شد. بین میانگین رده‌های موضوعی بر اساس دو شاخص گانینگ/دیانی و فلش/دیانی در سطح 05/0 تفاوت معناداری وجود داشت. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین نتایج به دست آمده از شاخص گانینگ/دیانی و فلش/دیانی در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود داشت.

کلمات کلیدی

, دانشنامه رشد, سنجش خوانایی, شاخص گانینگ/دیانی, شاخص فلش/دیانی, شاخص فرای/دیانی, تعیین مخاطب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048671,
author = {غلامی احمدی, معصومه and نوکاریزی, محسن and صنعت جو, اعظم},
title = {سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانی},
journal = {پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {October},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۴۴},
pages = {341--358},
numpages = {17},
keywords = {دانشنامه رشد، سنجش خوانایی، شاخص گانینگ/دیانی، شاخص فلش/دیانی، شاخص فرای/دیانی، تعیین مخاطب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش سطح خوانایی مقاله‌های دانشنامه رشد با هدف تعیین مخاطب با استفاده از شاخص‌های گانینگ/دیانی- فلش/دیانی و فرای دیانی
%A غلامی احمدی, معصومه
%A نوکاریزی, محسن
%A صنعت جو, اعظم
%J پژوهش های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش شناسی
%@ ۲۲۵۱-۶۳۴۴
%D 2016

[Download]