تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی, دوره (22), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (467-488)

عنوان : ( ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی )

نویسندگان: صدیقه زره ساز , محسن نوکاریزی , اعظم صنعت جو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش: هدف از انجام این پژوهش، تعیین وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر مبنای مدل ارزیابی پیشنهادی است. روش پژوهش: روش پژوهش، حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی و ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه محقق ساخته بود. یافته‌های پژوهش: بر مبنای یافته‌های این پژوهش، نمره نهائی وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی با توجه به مدل ارزیابی پیشنهادی از سطح میانگین بالاتر و این تفاوت با توجه به داده‌های آزمون تی تک نمونه‌ای معنادار بود. این یافته بیانگر وضعیت نسبتاً مناسب نظام خدمات تحویل مدرک الکترونیکی آستان قدس رضوی است. یافته‌های مرتبط با فرضیه‌های پژوهش نیز نشان داد که میان نمره ارزیابی خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی توسط کاربران با میزان استفاده آن¬ها از خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال مذکور رابطه معناداری وجود نداشت. همچنین تفاوت معناداری میان نمره ارزیابی خدمات تحویل مدرک کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی توسط کاربران دارای تجربه استفاده از سایر کتابخانه‌های دیجیتال ایرانی با کاربران فاقد این تجربه مشاهده نشد. در پایان مقاله نیز با توجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهادهای عملیاتی برای ارتقاء وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, خدمات تحویل مدرک الکترونیکی, کتابخانه دیجیتال, کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی, مدل ارزیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048672,
author = {زره ساز, صدیقه and نوکاریزی, محسن and صنعت جو, اعظم},
title = {ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی},
journal = {تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {3},
month = {December},
issn = {1027-7838},
pages = {467--488},
numpages = {21},
keywords = {خدمات تحویل مدرک الکترونیکی، کتابخانه دیجیتال، کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی، مدل ارزیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی
%A زره ساز, صدیقه
%A نوکاریزی, محسن
%A صنعت جو, اعظم
%J تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی
%@ 1027-7838
%D 2016

[Download]