علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (95), سال (2015-5) , صفحات (209-216)

عنوان : ( تحلیل اثر رخساره ای رادیولاریت های کرمانشاه به منظور بررسی محیط رسوبی )

نویسندگان: اسد عبدی , محمدحسین محمودی قرائی , محسن کریمی نیا , علیرضا کریمی باوند پور , محمد محجل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در رادیولاریت های کرمانشاه، به سن ژوراس کی تا کرتاسه بالایی، سه رخساره رسوبی شامل نهشت ههای توفانی، پلاژیک مادستون و رادیولاریا وکستون- پکستون تشخیص داده شد. هر کی از این رخساره های رسوبی با اثررخساره های فسیلی همراهی می شوند که مطالعه آنها تغییرات دقیق تر ژرفا و انرژی محیط را نشان می دهد. در نهشته های رسوبی مانند تالاسینوییدس )Domichnia( توفانی )شامل لای ههای ماسه ای آهکی، کنگلومرای پبلی مسطح و طبقه بندی مورب پشت های( اثرفسیل هایی با استراتژی رفتاری معل قخوار مشاهده می شود که بیانگر شرایط پرانرژی در زمان رسوب گذاری است. اثرفسیل هایی که در واحدهای کربناته پلاژیک یافت می شوند دارای استراتژی رفتاری گریزینگ هستند. این اثرفسیل ها شامل پلانولیتس، کندریتس و هلمنتوپسیس است که نشان دهنده اثررخساره کروزیانای دور از ساحل و سطح )Fodinichnia( و تغذیه ای )Pascichnia( شامل )Chemichnia ( و یکمیچنیا )Pascichnia( پا یین انرژی در این رسوبات است. با توجه به افزایش ژرفا در نهشته های سیلیسی اثرفسیل هایی با استراتژی رفتاری پسیچینیا اسکولیسیا، هلمنتوپسیس، ژیروکورت، کندریتس و تالاسینوییدس چیره می شوند که نشا ندهنده منطقه انتقالی بین اثررخساره کروزیانای دور از ساحل و اثررخساره زئوفیکوس است. رخساره های رسوبی و اثررخساره های موجود بیانگر ته نشینی این نهشته ها در پهنه انتقالی بین رمپ میانی تا رمپ خارجی است.

کلمات کلیدی

, رادیولاریت های کرمانشاه, محیط رسوبی, نهشته توفانی, پلاژیک مادستون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048675,
author = {عبدی, اسد and محمودی قرائی, محمدحسین and محسن کریمی نیا and علیرضا کریمی باوند پور and محمد محجل},
title = {تحلیل اثر رخساره ای رادیولاریت های کرمانشاه به منظور بررسی محیط رسوبی},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {95},
month = {May},
issn = {1023-7429},
pages = {209--216},
numpages = {7},
keywords = {رادیولاریت های کرمانشاه، محیط رسوبی، نهشته توفانی، پلاژیک مادستون،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثر رخساره ای رادیولاریت های کرمانشاه به منظور بررسی محیط رسوبی
%A عبدی, اسد
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A محسن کریمی نیا
%A علیرضا کریمی باوند پور
%A محمد محجل
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]