آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2014-11) , صفحات (664-672)

عنوان : ( بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) )

نویسندگان: حسین انصاری , مهدی خدیوی , نسرین صالح نیا , ایمان بابائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تغییر اقلیم در میزان تغییرات بارندگی و دما توسط مدل¬های پیش¬بینی اقلیمی مورد تحلیل و بررسی قرار می¬گیرد. مدل¬های گردش عمومی جو و به دنبال آن استفاده از مدل¬های ریزمقیاس مانند LARS-WG5 این امر را محقق می¬سازد، اما این پیش¬بینی¬ها با عدم قطعیت روبرو هستند. در این بررسی عدم قطعیت خروجی مدل LARS-WG5 پس از پیش¬بینی دو پارامتر بارش و دما طی سی سال 2041-2012 در ایستگاه سینوپتیک مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خروجی این مدل ریزمقیاس با عدم قطعیت همراه است، به¬طوری¬که تحلیل نتایج نمودار باکس پلات در ایستگاه مشهد نشان داد، مقادیر ریزمقیاس شده بارش در چارک¬های اول تا چهارم متفاوت است. با سناریوی A2 و تحت سه مدل HadCM3، GFCM21 و INCM3 در چارک اول 75 درصد داده¬های پیش¬بینی بارش در ماه مارس به¬ترتیب بیش از مقاددیر 95/53، 17/57 و 93/44 میلی¬متر و در چارک سوم 25 درصد داده¬ها به¬ترتیب بیش¬تر از مقادیر 86/59، 53/63 و 23/50 میلی¬متر می¬باشند.

کلمات کلیدی

, باکس پلات, پیش بینی, سناریوهای اقلیمی, عدم قطعیت, مدل LARS-WG5 .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048679,
author = {انصاری, حسین and مهدی خدیوی and صالح نیا, نسرین and ایمان بابائیان},
title = {بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-7942},
pages = {664--672},
numpages = {8},
keywords = {باکس پلات، پیش بینی، سناریوهای اقلیمی، عدم قطعیت، مدل LARS-WG5 .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عدم قطعیت مدل LARS تحت سناریوهای A1B، A2 و B1 در پیش بینی بارش و دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)
%A انصاری, حسین
%A مهدی خدیوی
%A صالح نیا, نسرین
%A ایمان بابائیان
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]