سیاست خارجی, دوره (28), شماره (1), سال (2014-6) , صفحات (41-69)

عنوان : ( بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368 )

نویسندگان: حسین جعفرزاده بهابادی , محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سمتگیریِ سیاست خارجی، عبارت از ایستارها و تعهدات کلی یک دولت در برابر محیط خارجی و استراتژی اصلی آن برای تحقق هدف های خارجی و داخلی و مقابله با تهدیدات مستمر است. مسئله نوشتار حاضر این است که مشخص کند که یک رهبر انقلابی به کدام یک از سمت گیری های موجود در سیاست خارجی، گرایش دارد. بنابراین، پرسش اصلی مقاله، جست وجویِ چیستی بسامد جهت گیری های سیاست خارجی در آثار رهبر کنونی کشور ایران است. فرضیه های اولیه، گمانه هایی بود که در بابِ فراتری یا فروتریِ یکی از سه جهت گیری در مقایسه با همدیگر، مطرح می شد. نگارندگان با توجه به شاخ صهای سه سمت گیریِ انزواگرایی، عدم تعهد، اتحاد/ ائتلاف، که برگرفته از الگوی نظری هالستی از سیاست خارجی است و با تأکید بر حلقه اول از الگوی تحلیل نهادی هیلزمن که در ایران، مقام رهبری می باشد، کوشش کرد هاند با شمارش مضمون های هم پیوند با 1368 ، نشان - شاخص های سم تگیری، در گفتارها و نوشتارهایِ آی تالله خامنه ای در بازه زمانی 1388 دهند که می توان به این دستامد رسید که فراوانی حاصل از این شاخص ها، نمایان گر سفارش به اتخاذ دو سمت گیریِ عدم تعهد و اتّحاد/ ائتلاف در سیاست خارجیِ دین پایه است. روش به کار بسته شده در نوشتارِ پی شرو، آمیزه ای از تحلیلِ کمی(شمارش بسامد شاخ صهای مرتبط با جه تگیری های سه گانه در سیاست خارجی) و تحلیلِ کیفی(تفسیر یافته ها) است. یافته تفسیریِ برآمده از نوشتار، نشا ندهنده این نکته است که نوعی واقع گرایی برای دور ساختنِ یک سیاست خارجیِ انقلابی دینی، از انزواجویی، بر گفتار و نوشتارِ مقامِ عال یرتبه کشور، چیره است.

کلمات کلیدی

, سیاست خارجی, سمت گیری, آیت الله خامنه ای, گفتارها, نوشتارها, 1368-1388
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048685,
author = {جعفرزاده بهابادی, حسین and خلیلی, محسن},
title = {بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368},
journal = {سیاست خارجی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {June},
issn = {6149-1016},
pages = {41--69},
numpages = {28},
keywords = {سیاست خارجی، سمت گیری، آیت الله خامنه ای، گفتارها، نوشتارها، 1368-1388},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368
%A جعفرزاده بهابادی, حسین
%A خلیلی, محسن
%J سیاست خارجی
%@ 6149-1016
%D 2014

[Download]