کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب , 2015-05-19

عنوان : ( ارزیابی و بررسی کارآیی مدلهای برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان )

نویسندگان: زهرا طاهری سرتشنیزی , کاظم اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد میزان رسوب انتقالی در رودخانه از مسائل مهم در پروژه های مهندسی مرتبط با سازه های آبی ساخته شده در رودخانه ها می باشد.تاکنون تحقیقات قابل توجه در زمینه ارائه روشها و مدلهای مختلف برآورد رسوب در رودخانهها صورت گرفته است، که بخش عمده ای از آن بدلیل پیچیدگی جریان رسوب حاصل مطالعات و اندازه گیریهای آزمایشگاهی است ازاینرو استناد به نتایج این مدلها و روشهای پیشنهادی بدون توجه به شرایط واقعی در تعیین دبی رسوب یا میزان جابجا شده آن می تواند خطای بزرگی در محاسبات تعیین رسوبدهی رودخانه بوجود آورد. چنانکه امروزه پر شدن مخازن برخی از سدهای بزرگ بدلیل آورد رسوب بیش از حد برآورد شده توانسته مشکلات عدیدهای را برای دست اندرکاران ایجاد نماید. لذا لازم است با توجه به ویژگیهای رودخانه مورد مطالعه از روابط مناسب که بتواند نتایج حتی الامکان نزدیک به واقعیت ارائه دهد استفاده کرد . در این راستا این تحقیق با هدف ارائه بهترین مدل پیش بینی برآورد رسوب در رودخانه سولقان انجام گرفته است. دوره آماری 32 سال و حدود 350 اندازهگیری را که مربوط به آمار مشاهداتی در این بازه نشان می دهد در اختیار است. مدل های پیتر میر مولر، انیشتن و دوبایز با توجه به شرایط رودخانه انتخاب و نتایج برآوردهای آنها در مورد میزان رسوب انتقالی با مقادیر مشاهداتی مقایسه گردید. نتایج نشان داد برآوردهای بدست آمده از کاربرد معادله دوبایز با مقادیر مشاهداتی هماهنگی بیشتری دارد. مقادیر معادله دوبایز به طور متوسط 32 برابر مقادیر مشاهداتی بود. کلمات

کلمات کلیدی

, انتقال رسوب, بار بستر, دبی رودخانه, روش دوبای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048690,
author = {طاهری سرتشنیزی, زهرا and اسماعیلی, کاظم},
title = {ارزیابی و بررسی کارآیی مدلهای برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان},
booktitle = {کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انتقال رسوب، بار بستر، دبی رودخانه، روش دوبای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی و بررسی کارآیی مدلهای برآورد رسوب مطالعه موردی رودخانه سولقان
%A طاهری سرتشنیزی, زهرا
%A اسماعیلی, کاظم
%J کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
%D 2015

[Download]