پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (15), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (95-116)

عنوان : ( اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , محمدعلی فلاحی , سیدسعید حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتقای بهره‌وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کل عوامل با استفاده از روش دیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره‌وریکل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمیISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت وتجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.

کلمات کلیدی

, بهره‌وری کل عوامل تولید, باز بودن تجاری, مصرف انرژی, کارگاه های بزرگ صنعتی, داده های تابلویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048692,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and فلاحی, محمدعلی and حسینی, سیدسعید},
title = {اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-6768},
pages = {95--116},
numpages = {21},
keywords = {بهره‌وری کل عوامل تولید، باز بودن تجاری، مصرف انرژی، کارگاه های بزرگ صنعتی، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر باز بودن تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع بزرگ ایران
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A فلاحی, محمدعلی
%A حسینی, سیدسعید
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2015

[Download]