آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (80-92)

عنوان : ( مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری )

نویسندگان: حسن باقری , حسین انصاری , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایداری و توسعه فضاهای سبز در گرو کسب میزان بالای بازده کاربرد آب در این فضاها است، لذا شناخت و کنترل عوامل موثر بر بازده کاربرد آب می تواند نقش موثری در بهره برداری بهینه از منابع آبی موجود داشته باشد. این تحقیق با هدف دستیابی به تاثیر پارامترهای اقلیمی بر تلفات تبخیر و بادبردگی در آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری و نیز بررسی اثرات عبور و مرور ماشین آلات بر افزایش تلفات مذکور انجام گرفته است. برای بررسی تلفات تبخیر و بادبردگی از روش استقرار تک آبپاش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در فشارهای 2، 4/2 و 8/2 اتمسفر و نازل های A7، A10، A12، A15 و A17 و برای بررسی اثرعبور و مرور ماشین آلات بر تلفات فوق الذکر، سیستم آبیاری تحت فشار بلوار شهید منتظری شهر مشهد مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفت. روابط حاکم بر تلفات تبخیر و بادبردگی با فشار کارکرد، سرعت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت عبور و مرور ماشین آلات مورد بررسی قرار گرفت. بررسی روابط استخراج شده، نشان داد که درجه حرارت هوا و سرعت باد محیط بخش عمده تلفات تبخیر و بادبردگی در فضاهای سبز پارکی را شامل می شود، اما در بلوارها، عمده تلفات متاثر از سرعت عبور و مرور ماشین ها بوده و در هر دو محیط رطوبت نسبی اثر معکوس بر تلفات دارد. مقایسه میزان تلفات تبخیر و بادبردگی در دو محیط مورد بررسی نشان داد که میزان تلفات تبخیر و بادبردگی در بلوارها به علت اثر عبور ماشین آلات، حدود 8 درصد بیشتر شده است. همچنین نتایج بررسی اثر نازل بر تلفات هم نشان داد که کم ترین میزان تلفات مربوط به نازل A12 است.

کلمات کلیدی

, آبپاش اسپری, تلفات تبخیر و بادبردگی, فشار کارکرد آبپاش, فضای سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048695,
author = {باقری, حسن and انصاری, حسین and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7942},
pages = {80--92},
numpages = {12},
keywords = {آبپاش اسپری، تلفات تبخیر و بادبردگی، فشار کارکرد آبپاش، فضای سبز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی تلفات تبخیر و بادبردگی آبپاش های اسپری مورد استفاده در فضاهای سبز شهری
%A باقری, حسن
%A انصاری, حسین
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2013

[Download]