علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (57), سال (2016-11) , صفحات (133-143)

عنوان : ( ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی )

نویسندگان: رضا کاراژیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مسعود یاورمنش , محمدرضا عدالتیان دوم , حمید رضا پویان فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روش های استخراج DNA آسپرژیلوس نایجر از رب گوجه فرنگی بهینه سازی شده و با همدیگر مقایسه شده اند. به این منظور از روش های کلاسیک استخراج بهینه سازی شده و روش های مبتنی بر کیت تجاری استفاده شد. اسپور کپک آسپرژیلوس نایجر در مقادیر مختلف (101، 103، 105 CFU/gr) به رب گوجه فرنگی اضافه شد و پس از رشد و ایجاد میسیلوم کپک استخراج DNA با پنج روش انجام شد.تفاوت روش های به کار گرفته شده بر اساس استفاده از نیتروژن مایع، اولتراسوند و محلول های لیز کننده دیواره سلولی بود. این روش ها از نقطه نظر کمیت و کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از روش اسپکتروفتومتری با دستگاه نانودراپ مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین با استفاده از الکتروفورز ژل DNA استخراج شده از لحاظ عدم مشاهده هاله و نبود آلودگی پروتئینی و جهت بررسی وجود ممانعت کننده های PCR در نمونه های DNA استخراج شده عملیات PCR با استفاده از پرایمرهای پیشرونده و پس رونده طراحی شده انجام شد. نتایج نانودراپ و الکتروفورز ژل DNA و نتایج PCR در 5 روش موید این مطلب است که روش 1 مناسب ترین روش برای استخراج DNA این کپک از رب گوجه فرنگی می باشد.

کلمات کلیدی

, وازگان کلیدی: استخراج DNA, آسپرژیلوس نایجر, رب گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048698,
author = {کاراژیان, رضا and حبیبی نجفی, محمدباقر and یاورمنش, مسعود and عدالتیان دوم, محمدرضا and حمید رضا پویان فر},
title = {ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {57},
month = {November},
issn = {2008-8787},
pages = {133--143},
numpages = {10},
keywords = {وازگان کلیدی: استخراج DNA، آسپرژیلوس نایجر، رب گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی روش مناسب استخراج DNA کپک Aspergillus niger از رب گوجه فرنگی
%A کاراژیان, رضا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A یاورمنش, مسعود
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A حمید رضا پویان فر
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]