پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (131-139)

عنوان : ( بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، بررسی میزان پرولین، کلروفیل کل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی )

نویسندگان: سودابه نورزاد , احمد احمدیان , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر میزان پرولین، کلروفیل کل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 به صورت کرت¬های خرد شده در قالب بلوک¬های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی و گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه انجام شد. تیمار تنش خشکی شامل سه سطح تنش (30، 60 و90 درصد ظرفیت زراعی) و تیمار کودی (شاهد، کود شیمیایی کامل، کود دامی و ورمی کمپوست) بود. نتایج گویای معنی¬دار بودن تنش خشکی بر میزان کلروفیل، پرولین، کربوهیدرات، جذب ازت، فسفر، پتاسیم و تجمع سدیم در سطح یک درصد بود. تیمار کودی نیز بر میزان کربوهیدرات، جذب ازت، فسفر و پتاسیم و تجمع سدیم در سطح یک درصد و بر میزان پرولین در سطح پنج درصد معنی¬دار شد. تیمار کودی بر میزان کلروفیل تاثیر معنی¬داری نداشت.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, پرولین, عناصر غذایی, کود, گشنیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048710,
author = {سودابه نورزاد and احمد احمدیان and مقدم, محمد},
title = {بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، بررسی میزان پرولین، کلروفیل کل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {131--139},
numpages = {8},
keywords = {تنش خشکی، پرولین، عناصر غذایی، کود، گشنیز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان پرولین، شاخص کلروفیل، بررسی میزان پرولین، کلروفیل کل، کربوهیدرات و مقدار جذب عناصر غذایی در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تاثیر تنش خشکی و تیمار کودی
%A سودابه نورزاد
%A احمد احمدیان
%A مقدم, محمد
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]