پژوهشهای نوین روانشناختی, دوره (9), شماره (36), سال (2015-2) , صفحات (1-17)

عنوان : ( رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی )

نویسندگان: zaynab azady , سیدعلی کیمیایی , sekine abasi borndrgh ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده رضایت‌زناشویی محور بسیاری از نظریه‌ها و پژوهش‌ها بوده است. رابطه بین توانایی حل‌مسأله و تفکرات منطقی نیز با بهداشت روانی مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه توانایی حل‌مسأله خانواده و باورهای‌منطقی با کاهش مشکلات و ناسازگاری ‌زناشویی صورت گرفت. نمونه‌ای از مردان و زنان متأهل (تعداد= 103؛ 50% مرد) که تاکنون به دادگاه خانواده مراجعه نداشتند، به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند و چهار پرسشنامه سازگاری ‌زناشویی، فهرست مشکلات ‌زناشویی، تفکرات غیرمنطقی و حل‌مسأله خانواده را تکمیل کردند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهایحل‌مسأله خانواده، باورهای غیرمنطقی، مشکلات‌زناشویی و ناسازگاری‌زناشویی روابط معناداری وجود دارد (001/0 p<). نتایج دو رگرسیون سلسله مراتبی نشان دادند که پس از کنترل اثر جنسیت، سن، تحصیلات، نوع ازدواج، طول دوران‌ عقد، طول ازدواج، تعداد فرزندان، افزایش توانایی حل‌مسأله خانواده و باورهای منطقی با کاهش میزان مشکلات و ناسازگاری‌زناشویی همراه است. نتایج پیشنهاد می‌کند که توانایی حل‌مسأله خانواده و باورهای منطقی در زندگی زناشویی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, کلید واژه‌ها: حل‌مسأله خانواده, باورهای غیرمنطقی, مشکلات‌‌زناشویی, ناسازگاری‌‌زناشویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048713,
author = {Zaynab Azady and کیمیایی, سیدعلی and Sekine Abasi Borndrgh},
title = {رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {36},
month = {February},
issn = {2322-3340},
pages = {1--17},
numpages = {16},
keywords = {کلید واژه‌ها: حل‌مسأله خانواده، باورهای غیرمنطقی، مشکلات‌‌زناشویی، ناسازگاری‌‌زناشویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه توانایی حل‌ مسأله خانواده و باورهای غیرمنطقی با مشکلات و ناسازگاری‌‌ زناشویی
%A Zaynab Azady
%A کیمیایی, سیدعلی
%A Sekine Abasi Borndrgh
%J پژوهشهای نوین روانشناختی
%@ 2322-3340
%D 2015

[Download]