پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (3), شماره (3), سال (2013-10) , صفحات (89-110)

عنوان : ( اثر سرمایه روانشناختی کارکنان سازمان بر بهزیستی هیجانی و روانشناختی آنها، نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسی )

نویسندگان: احمدرضا کریمی مزیدی , حمید رضازاده برفویی , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم‌ترین عوامل برای ارائة مراقبت‌های ایمن، مؤثر و باکیفیت ازسوی پرستاران، به‌زیستی هیجانی و روان‌شناختی آن‌هاست. چندین عامل بر به‌زیستی اثرگذار است، شامل مشغله و استرس کاری، هیجانات مثبت و منفی، و سرمایة روان‌شناختی. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سرمایة روان‌شناختی بر به‌زیستی در بین پرستاران بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد. این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی بوده و با مشارکت 123 نفر از پرستاران که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفته است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های سرمایة روان‌شناختی (PCQ)، هیجانات مثبت و منفی (PANAS)، افسردگی، دلواپسی و استرس (DASS) و بهداشت عمومی (GHQ) جمع‌آوری شد؛ سپس با استفاده ازتکنیک‌های آماری تحلیل مسیر و تحلیل میانجی‌گری، مورد تجزیه‌‌و‌تحلیل قرار گرفت. باتوجه به نتایج آمار توصیفی، میانگین همة متغیرها بالاتر از متوسط بوده و متغیر به‌زیستی بهترین وضعیت را داشت. نتایج آمار استنباطی، پیش‌بینی‌پذیری متغیر به‌زیستی توسط سرمایة روان‌شناختی، هیجانات مثبت و دلواپسی را مورد تأیید قرار داد، اما اثر استرس بر به‌زیستی پرستاران، به ‌لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج این پژوهش با مطالعات پیشین در این زمینه هم‌سو می‌باشد. حد بالای سرمایة روان‌شناختی در پرستاران، هیجانات مثبت آن‌ها را افزایش داده و باعث کاهش استرس و دلواپسی، و افزایش به‌زیستی آن‌ها می‌شود. در کل، نتایج پژوهش ضرورت توجه بیشتر به مؤلفه‌های سرمایة روان‌شناختی و راهبردهای مداخله و مقابله به‌منظور بهبود به‌زیستی روان‌شناختی و هیجانی پرستاران را مورد تأکید قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی

سرمایة روان‌شناختی؛ هیجانات مثبت؛ استرس؛ دلواپسی؛ به‌زیستی؛ پرسنل پرستاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048714,
author = {کریمی مزیدی, احمدرضا and حمید رضازاده برفویی and مرتضوی, سعید},
title = {اثر سرمایه روانشناختی کارکنان سازمان بر بهزیستی هیجانی و روانشناختی آنها، نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسی},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {3},
month = {October},
issn = {2228-6977},
pages = {89--110},
numpages = {21},
keywords = {سرمایة روان‌شناختی؛ هیجانات مثبت؛ استرس؛ دلواپسی؛ به‌زیستی؛ پرسنل پرستاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سرمایه روانشناختی کارکنان سازمان بر بهزیستی هیجانی و روانشناختی آنها، نقش میانجی هیجانات مثبت، استرس و دلواپسی
%A کریمی مزیدی, احمدرضا
%A حمید رضازاده برفویی
%A مرتضوی, سعید
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2013

[Download]