جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (46), شماره (93), سال (2014-12) , صفحات (37-55)

عنوان : ( صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی) )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , اعظم سادات پیش بین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبیین کثرت عالم و نحوه پیدایش آن از مبدأ هستی یکی از دغدغه‌های فیلسوفان و از جمله ملاصدرا بوده است. مبحث صدور کثرت از وحدت با توجه به ظاهر سخنان صدرا که قائل به وحدت تشکیکی وجود و نظریه خاص او که قائل به وحدت شخصی وجود و تشکیک در مظاهر است، کاملاً متفاوت خواهد بود. بر اساس وحدت شخصی وجود، کثرت واقعی وجود ندارد و آنچه که تحت عنوان کثرت درک می‌‌کنیم کثرت در ظهور است نه کثرت در وجود. بر این اساس اولین ظهور و تجلی حق تعالی «فیض منبسط» است که این فیض همه مراتب آفرینش را در بر می‌گیرد و در هر مرتبه با تعینی خاص همراهی می‌کند.

کلمات کلیدی

, کثرت; وحدت, صادر اول; فیض منبسط; ظهور; وحدت شخصی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048716,
author = {حسینی, سیدمرتضی and پیش بین, اعظم سادات},
title = {صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی)},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2014},
volume = {46},
number = {93},
month = {December},
issn = {2008-9112},
pages = {37--55},
numpages = {18},
keywords = {کثرت; وحدت، صادر اول; فیض منبسط; ظهور; وحدت شخصی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه (بر اساس وحدت تشکیکی و شخصی)
%A حسینی, سیدمرتضی
%A پیش بین, اعظم سادات
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2014

[Download]