فقه و اصول, دوره (47), شماره (100), سال (2015-6) , صفحات (93-118)

عنوان : ( ‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق )

نویسندگان: سیدعلی غیورباغبانی , حسین صابری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از قواعد ‌فقهی برای کفاری که مسلمان می‌شوند قاعده‌ جبّ است این قاعده مبنای ‌رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می‌شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو‌کردن و زدودن از‌حافظه‌ قانون نسبت به برخی از‌جنبه‌های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می‌گیرد، این عفو غالباً به گروه‌هایی از مردم اعطا می‌شود که مرتکب جرایم سیاسی شده‌ باشند. این دو‌ مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه‌هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، ‌مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده‌ جبّ با عفو عمومی از جنبه‌های مختلف فقهی‌ و‌ حقوقی، به‌ بررسی آن‌ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته‌ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می‌دهد‌که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من‌وجه می‌باشد.

کلمات کلیدی

قاعده‌ جبّ; عفو عمومی; ولی ‌امر; دیون و ضمانات; امور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048717,
author = {غیورباغبانی, سیدعلی and صابری, حسین},
title = {‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق},
journal = {فقه و اصول},
year = {2015},
volume = {47},
number = {100},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {93--118},
numpages = {25},
keywords = {قاعده‌ جبّ; عفو عمومی; ولی ‌امر; دیون و ضمانات; امور کیفری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‌بررسی‌ تطبیقی دو قاعده ‌جبّ و عفو عمومی از منظر ‌فقه ‌و ‌حقوق
%A غیورباغبانی, سیدعلی
%A صابری, حسین
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2015

[Download]