دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal, دوره (73), شماره (4), سال (2015-6) , صفحات (243-250)

عنوان : ( مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر )

نویسندگان: مهدیه بزمی , میترا حقایقی رودی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مرتضی بهنام رسولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: استخوان بافت سختی است که محتوای آن مرتب در حال تغییر و تحول میباشد. رشد طولی اسـتخوان به واسطه ی پلاک رشد صورت میگیرد که ساختاری غضروفی در انتهای استخوانهای دراز بدن میباشد. هنگـام بلـوغ جنسی، ضمن بسته شدن (استخوانی شدن) پلاک رشد، رشد طولی اسـتخوان متوقـف مـیگـردد. دیـازینون از سـموم ارگانوفسفره است که ضمن ایجاد استرس اکسیداتیو میتواند به سلولها و بافتهای بدن آسیب برسـاند. هـدف ایـن مطالعه بررسی اثر سم دیازینون بر تغییرات پهنای پلاک رشد (شامل ناحیه سلولهای در حال تکثیر و ناحیه سلولهای هایپرتروفه) در موش صحرایی نابالغ بود. روش بررسی: این مطالعهی تجربی در اردیبهشت سال 1392 در دانشگاه فردوسی مـشهد و بـر روی 12 سـر مـوش صحرایی نر نابالغ از نژاد ویستار که بهطور تصادفی در دو گروه کنترل و دیازینون قرار گرفتند، انجام شد. تیمارهـا بـه صورت گاواژ دهانی و طی 28 روز انجام شد. در روز 28، حیوانات کشته و استخوان ران پای چپ برای بررسیهـای هیستومورفومتریک پهنای پلاک رشد اپیفیز ران جدا شدند. بررسیهـا توسـط ,ImageJ, ver. 1.40g (Wayne Rasband (NIH, USA و معنادار بودن نتایج توسط آنالیز واریانس ANOVA به همراه Tukey's test انجام شد. یافته ها: پهنای پلاک رشد در گروه دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار (P=0/0126) داشت که بـه صـورت کاهش پهنای ناحیه در حال تکثیر (P<0/001) و افزایش پهنای ناحیه هیپرتروفی شده (P=0/016) مشاهده شد. نتیجهگیری: دیازینون منجر به کاهش پهنای پلاک رشد اپیفیز ران موشهای صحرایی نابالغ میشود و میتواند عـاملی باشد بر اختلال در روند رشد طولی استخوان و بسته شدن پیش از موعد پلاک رشد.

کلمات کلیدی

, بافت استخوان, پلاک رشد, استئوژنز, دیازینون, استرس اکسیداتیو, موش صحرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048721,
author = {بزمی, مهدیه and حقایقی رودی, میترا and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر},
journal = {دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal},
year = {2015},
volume = {73},
number = {4},
month = {June},
issn = {1683-1764},
pages = {243--250},
numpages = {7},
keywords = {بافت استخوان، پلاک رشد، استئوژنز، دیازینون، استرس اکسیداتیو، موش صحرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه هیستومورفومتریک اثر سم دیازینون بر پلاک رشد موش صحرایی نر
%A بزمی, مهدیه
%A حقایقی رودی, میترا
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - Tehran University Medical Journal
%@ 1683-1764
%D 2015

[Download]