اقتصاد مقداری, دوره (10), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (105-129)

عنوان : ( بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه )

نویسندگان: حسین محمدی , امیرحسین توحیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تراز حساب جاری و تراز بودجه­ ی دولت از متغیرهای مهم اقتصاد کلان می­باشند که چگونگی ارتباط میان آن­ها از سؤالات اصلی محققان اقتصادکلان طی سه دهه­ ی اخیر بوده است. لذا، هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی رابطه میان کسری بودجه و کسری حساب جاری می­باشد. در این مقاله با استفاده از داده­های تابلویی 50 کشور در حال توسعه طی دوره­ی 2012-1990، از سه روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله­ای جزء خطا، گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی و آزمون علّیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. با در نظر گرفتن سایر تعیین­کننده­های تراز تجاری، نتایج نشان داد که فرضیه­ی کسری دوگانه برای کشورهای در حال توسعه معتبر می­باشد. بنابراین، با توجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه و حساب جاری پیشنهاد می­شود که کشورهای در حال توسعه با افزایش مالیات، از یک سو به منابع درآمدی پایدار برای تأمین مالی کسری بودجه دست یابند و از سوی دیگر، بی­ ثباتی و کسری حساب جاری خود را نیز کاهش دهند.

کلمات کلیدی

کسری بودجه؛ کسری حساب جاری؛ کسری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048724,
author = {محمدی, حسین and توحیدی, امیرحسین},
title = {بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5850},
pages = {105--129},
numpages = {24},
keywords = {کسری بودجه؛ کسری حساب جاری؛ کسری دوگانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه
%A محمدی, حسین
%A توحیدی, امیرحسین
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2013

[Download]