تحقیقات مهندسی کشاورزی, دوره (15), شماره (4), سال (2014-5) , صفحات (13-26)

عنوان : ( شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای )

نویسندگان: محسن مهدیانی , رضا طباطبایی کلور , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مشکلات موجود برای دستگاه‌های شناسایی گیاه مبتنی بر پردازش تصویر تغییرات شدت نور به سبب وجود سایه می‌باشد که در پژوهش حاضر به شناسایی گیاهکاهو و کلم از روی تصاویر تهیه شده در شرایط متغیر نوری مزرعه با استفاده از روشی نوین پرداخته می‌شود. شیوه جدید شناسایی توسط آستانه‌ای صورت می‌گیرد که در فضای اقلیدسی سه بعدی قرار داشته و به صورت پوسته‌ای بیضی گون است و از مؤلفه روشنایی در ساختار خود استفاده می‌کند. نتایج حاصل از بکارگیری این شیوه برای شناسایی تصویری گیاهان سبز رنگ در شرایط مزرعه نشان داد که شیوه پیشنهادی نسبت به روش‌های متداول شناسایی گیاه دارای خطاهای نوع اول، دوم،مجموع و میانگین خطای مربع کمتری می‌باشد. همچنین شیوه پیشنهادی بر روی دو نمونه گیاه کاهو و کلم مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج نشان داد این شیوه قادر به شناسایی کلم با دقتی برابر با 26/85 درصد می‌باشدو در ترکیب این شیوه با خصوصیات شکلی برای شناسایی کاهو دقتی برابر با 67/66 درصد حاصل گردید.

کلمات کلیدی

, آستانه گذاری پوسته ای, بینایی ماشین, فاصله اقلیدسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048725,
author = {محسن مهدیانی and رضا طباطبایی کلور and گلزاریان, محمودرضا},
title = {شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {4},
month = {May},
issn = {1735-5672},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {آستانه گذاری پوسته ای، بینایی ماشین، فاصله اقلیدسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی گیاه کاهو و کلم در شرایط نوری مزرعه با استفاده از روش پیشنهادی آستانه گذاری پوسته ای
%A محسن مهدیانی
%A رضا طباطبایی کلور
%A گلزاریان, محمودرضا
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2014

[Download]