اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی , 2015-02-18

عنوان : ( مروری بر چند کاربرد تکنولوژی آلتراسونیک در کشاورزی و صنایع غذایی )

نویسندگان: سجاد قاسمی پوردریاکناری , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر، تأثیرات فیزیکی و شیمیایی امواج فراصوت در مواد واسط مایع و جامد به مقدار وسیعی در کاربردهای صنایع غذایی و کیفیت سنجی محصولات کشاورزی مشاهده شده است. استفاده از فراصوت در ارزیابی فرآوری مواد غذایی سابقهای دیرینه دارد اما در مورد محصولات کشاورزی روند تکمیلی را سپری میکند. کیفیت سنجی غیر تهاجمی و غیر مخرب موضوع جدیدی در عملیات پس از برداشت است که به کمک آن ویژگیهای اندازهگیری شده با روشهای غیر مخرب به کیفیت محصول ربط داده میشود. اعمال فرآیندهای فیزیکی که به وسیله امواج فراصوت تولید می شوند، هم با کاویتاسیون و هم بدون آن برای کاربردهای خاص فرایند تولید مواد غذایی مثل امولسیونسازی، فیلتراسیون، ترد کردن گوشت و اصلاح کیفیت مواد غذایی بسیار مورد توجه قرار می- گیرد. در حالی که برخی موارد مانند امولسیون سازی و فیلتراسیون از نظر کاربرد در فرآیندهای صنعتی به خوبی رشد کردهاند، اما موارد دیگر مانند اصلاح کیفیت هنوز در مراحل اولیه پیشرفت خود باقی ماندهاند. تحقیقات متنوع به عمل آمده در این زمینه حاکی از این است که این فرایند در صنایع غذایی و کیفیت سنجی محصولات کشاورزی، یک تکنولوژی نهفته و در عین حال مناسب جهت رشد و ترقی در صنایع مذکور می باشد که در آینده ای نزدیک بیش از پیش مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, کاویتاسیون, کیفیت سنجی, پس از برداشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048728,
author = {قاسمی پوردریاکناری, سجاد and گلزاریان, محمودرضا},
title = {مروری بر چند کاربرد تکنولوژی آلتراسونیک در کشاورزی و صنایع غذایی},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امواج فراصوت، کاویتاسیون، کیفیت سنجی، پس از برداشت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر چند کاربرد تکنولوژی آلتراسونیک در کشاورزی و صنایع غذایی
%A قاسمی پوردریاکناری, سجاد
%A گلزاریان, محمودرضا
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی
%D 2015

[Download]