تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2015-6) , صفحات (262-274)

عنوان : ( بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) )

نویسندگان: مجید دشتی , مجید میرزا , محمد کافی , حسین توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه‌منظور مطالعه تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد کمّی و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی انجام شد. تیمارهای مختلف آبیاری براساس میزان تبخیر و تعرق واقعی در 4 سطح به میزان 100% (آبیاری کامل)، 6/66% (تنش متوسط)، 3/33% (تنش شدید) و بدون آبیاری (شاهد) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اعمال گردید. نتایج نشان دادند که درصد اسانس برگهای سبز و ساقه گل‌دهنده در تیمارهای تنش شدید و بدون آبیاری به‌طور معنی‌داری (05/0≥p) بیشتر از تیمار آبیاری کامل بود. بالاترین عملکرد ماده خشک برگ و ساقه گل‌دهنده در تیمار آبیاری کامل و کمترین مقدار آن در تیمار شاهد مشاهده شد. تنش آب عملکرد اسانس برگ و ساقه گل‌دهنده را به‌طور معنی‌داری کاهش داد، اما عملکرد اسانس تحت تأثیر تنش آبی متوسط قرار نگرفت. نتایج همچنین نشان دادند که ترکیب‌های اصلی اسانس در کلیه سطوح تنش کمبود آب شامل 8،1-سینئول، بتا-پینن و بورنئول بودند که در مجموع نزدیک به 50% از کل اجزای اسانس برگ‌های سبز را در تیمار آبیاری کامل شامل شدند. با افزایش شدت تنش آب، میزان این ترکیب‌ها به‌تدریج در اسانس افزایش یافته، به‌طوری که در تیمار بدون آبیاری، ترکیب‌های فوق به‌ترتیب به میزان 1/21، 7 و 3/15 درصد در برگ‌های سبز، و 39، 12 و 55 درصد در ساقه گل‌دهنده در مقایسه با تیمار آبیاری کامل افزایش یافته و ترکیب‌های سدرن-13-اُل و دلتا-کادینن در تیمار بدون آبیاری به‌ترتیب به میزان 5/58% و 46% در برگ‌های سبز و 52% و 14% در ساقه گل‌دهنده کاهش نشان دادند.

کلمات کلیدی

نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)؛ کمبود آب؛ عملکرد؛ ترکیب‌های اسانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048740,
author = {دشتی, مجید and مجید میرزا and کافی, محمد and حسین توکلی},
title = {بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2015},
volume = {31},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-0905},
pages = {262--274},
numpages = {12},
keywords = {نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)؛ کمبود آب؛ عملکرد؛ ترکیب‌های اسانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تنش کمبود آب بر عملکرد و ترکیب‌های اسانس گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)
%A دشتی, مجید
%A مجید میرزا
%A کافی, محمد
%A حسین توکلی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2015

[Download]