زیست شناسی خاک, دوره (2), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (1-13)

عنوان : ( بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) )

نویسندگان: تکتم جواهری , امیر لکزیان , رضا خراسانی , پریسا طاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ­های خاکزی در چرخه عناصر غذایی اهمیت زیادی دارند. بسیاری از آن­ها در تبدیل مواد آلی به فرم معدنی با تولید آنزیم­های مختلف نقش مهمی دارند. از آنجائی که بخش عمده فسفر خاک در خاک­های آلی به فرم آلی می­باشد نقش قارچ­ها در معدنی کردن این ترکیبات بسیار با اهمیت است. به منظور مطالعه تأثیر بستره­های اسید فیتیک و گلیسروفسفات سدیم بر فعالیت آنزیم­های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه­های قارچی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی بصورت فاکتوریل و در سه تکرار انجام شد. نخستین فاکتور آزمایش شامل 7 جدایه قارچی (4 جدایه قارچspp. Aspergillus (A7، A10، A15، A19) و 3 جدایه از قارچ‌های (Trichoderma harzianum (Th)، Rhizoctonia solani (R) و Penicillium spp. (P)) به همراه تیمار شاهد (فاقد قارچ) و دومین فاکتور، ترکیبات آلی فسفردار (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) بودند. فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی خارج سلولی ترشح شده توسط جدایه­های فوق که در محیط کشتPDB در دمای 28 درجه سانتیگراد رشد داده شده بودند طی دو زمان 7 و 14 روز اندازه­گیری شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که کلیه جدایه­های قارچی در میزان فعالیت فسفاتاز اسیدی و قلیایی در سطح 5 درصد اختلاف معنی­داری داشتند و از میان جدایه­ها، بیشترین فعالیت فسفاتاز قلیایی و اسیدی مربوط به قارچ Trichoderma harzianum بود. در این آزمایش جدایه A15 در بین جدایه­های آسپرژیلوس بیشترین فعالیت آنزیمی را نشان داد. بررسی­ها حاکی از این بود که فعالیت فسفاتاز اسیدی در کلیه جدایه­ها از فسفاتاز قلیایی بیشتر می­باشد و نوع فسفر آلی بر فعالیت فسفاتاز در بین کلیه جدایه­های مورد مطالعه تأثیر معنی ­داری داشته است. فعالیت فسفاتاز اسیدی و قلیایی در محیط کشت گلیسرو فسفات سدیم بیشتر ازمحیط کشت اسید فیتیک بود.

کلمات کلیدی

فسفاتاز اسیدی و قلیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048741,
author = {جواهری, تکتم and لکزیان, امیر and خراسانی, رضا and طاهری, پریسا},
title = {بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)},
journal = {زیست شناسی خاک},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {2345-2536},
pages = {1--13},
numpages = {12},
keywords = {فسفاتاز اسیدی و قلیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم)
%A جواهری, تکتم
%A لکزیان, امیر
%A خراسانی, رضا
%A طاهری, پریسا
%J زیست شناسی خاک
%@ 2345-2536
%D 2014

[Download]