پژوهش های تولیدات دامی, دوره (6), شماره (11), سال (2015-7) , صفحات (9-18)

عنوان : ( تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی )

نویسندگان: سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور بررسی تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی، آزمایشی با 600 قطعه جوجهی نر گوشتی راس 308 انجام گرفت. جوجهها از یک روزگی با 12 تیمار غذایی در یک 2 تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل دو نوع جیره کنترل، سه سطح عصاره ×3× طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 2 0 میکروگرم در کیلوگرم جیره) / پودر شده پنیر باد (صفر، 100 و 200 میلیگرم بر کیلوگرم جیره) و دو سطح کلسیتریول (صفر و 5 بودند. تأثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد معنیدار نبود. در 42 روزگی کاهش 30 درصدی کلسیم در جیرههای کنترل منفی 0 میکروگرم کلسیتریول موجب افزایشمعنیدار انرژی شکست / مکملسازی 5 .(P<0/ منجر به کاهش ضخامت درشت نی شد ( 05 و انرژی (P<0/ افزودن 100 میلیگرم عصاره پودر شده پنیر باد موجب افزایش نیروی شکافت ( 05 .(P<0/ در 42 روزگی شد ( 01 استخوان درشت نی در 42 روزگی گردید. نتایج این آزمایش با تایید اثرات مثبت کلسیتریول بر استحکام (P<0/ شکست ( 01 استخوان، نشان داد که افزودن 100 میلیگرم عصاره پودر شده پنیر باد میتواند بدون تاثیر منفی بر عملکرد رشد، باعث افزایش استحکام استخوان شود.

کلمات کلیدی

, 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول, پنیر باد, استحکام استخوان, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048742,
author = {حسینی, سید جواد and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن and نبی پور, ابوالقاسم and حسن آبادی, احمد},
title = {تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {11},
month = {July},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {9--18},
numpages = {9},
keywords = {1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول، پنیر باد، استحکام استخوان، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر 1 و 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی پودر شده پنیر باد بر عملکرد و استحکام استخوان درشت نی جوجه های نر گوشتی
%A حسینی, سید جواد
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A نبی پور, ابوالقاسم
%A حسن آبادی, احمد
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2015

[Download]