جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (47), شماره (94), سال (2015-6) , صفحات (49-64)

عنوان : ( باز خوانی عبارت اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب ... در باب ششم فتوحات )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن طرح عبارت اقرب الناس الیه علی بی ابی طالب... اختلاف مهم در ادامه عبارت را مطرح می کنیم و دیدگاه هر یک از موافقین و مخالفین را مورد بررسی قرار می دهیم، سپس به نتیجه گیری از این نزاع پرداخته و این طرح را توضیح می دهیم که: عبارت های مختلف از سوی ابن عربی نقل شده است، چه بسا این اختلاف به خاطر به سرقت رفتن اولین نسخه فتوحات توسط راهزنان و یا استنساخ ناسخان و نوشته شدن دوباره آن توسط ابن عربی در آسیای صغیر باشد . نیز نتیجه عبارت ها یکی است چرا که در تمامی نقلها بخش اول آن که "اقرب الناس الیه علی بی ابی طالب" است ، مورد اتفاق می باشد. چه عبارت به صورت امام العالم و سر الانبیاء باشد و چه عبارت به صورت اسرار الانبیاء اجمعین و یا امام العالم و سر الانبیاء اجمعین در اصل استفاده و دلالت عبارت ابن عربی خللی وارد نمی کند، حداکثر ویژگی که لفظ امام العالم دارد، تاکید بر قرابت و شایستگی های ذاتی علی (ع) دارد که نه ابن عربی و نه هیچ یک از اندیشمندان منصف اهل سنت آن را انکار نمی کنند

کلمات کلیدی

, ابن عربی, پیامبر اسلام (ص), مخلوق اول, علی (ع) , امام العالم , اسرار الانبیاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048751,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {باز خوانی عبارت اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب ... در باب ششم فتوحات},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2015},
volume = {47},
number = {94},
month = {June},
issn = {2008-9112},
pages = {49--64},
numpages = {15},
keywords = {ابن عربی، پیامبر اسلام (ص)، مخلوق اول، علی (ع) ، امام العالم ، اسرار الانبیاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باز خوانی عبارت اقرب الناس الیه علی بن ابی طالب ... در باب ششم فتوحات
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2015

[Download]