سیاست گذاری اقتصادی, دوره (7), شماره (13), سال (2015-9) , صفحات (27-56)

عنوان : ( بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران )

نویسندگان: علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین مهدوی عادلی , مهدیه عربشاهی دلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعتی شدن، زیر بنای تحریکات توسعه¬ای در هر کشور و از مهم¬ترین عوامل تحول ساختاری اقتصاد و نیل به اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی است که موجبات کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش کارایی آن را فراهم می¬کند. در این مقاله، رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران بر اساس داده¬های سالانه در دوره زمانی 1360- 1387 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از الگوی خود بازگشت با وقفه¬های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. نتایج برآورد الگوی پویای بلند مدت، وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرهای مدل را نشان می¬دهد. بر اساس این الگو، صنعتی شدن در ایران، تأثیر منفی و معنی¬¬ داری بر کارایی انرژی دارد. همچنین تأثیر نسبت موجودی سرمایه و نیز نیروی کار به ازای هر واحد انرژی بر کارایی انرژی مثبت و معنی دار است. اما قیمت نسبی انرژی نتوانسته تأثیر معنی داری بر کارایی انرژی بگذارد. نتایج آزمون علیت به روش هشیائو نیز، نشان می¬دهد که یک رابطه علٌی یک¬سویه از سمت صنعتی شدن به کارایی انرژی در ایران وجود دارد. بنابراین رهیافت های بهبود کارایی، در سایه برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت اجرا ی صحیح استراتژی های توسعه صنعتی تجلی خواهد یافت.

کلمات کلیدی

, صنعتی شدن, کارایی انرژی, علیت, الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی, اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048758,
author = {ناجی میدانی, علی اکبر and مهدوی عادلی, محمدحسین and عربشاهی دلوئی, مهدیه},
title = {بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران},
journal = {سیاست گذاری اقتصادی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2645-3967},
pages = {27--56},
numpages = {29},
keywords = {صنعتی شدن، کارایی انرژی، علیت، الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی، اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A عربشاهی دلوئی, مهدیه
%J سیاست گذاری اقتصادی
%@ 2645-3967
%D 2015

[Download]