مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (7), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (49-70)

عنوان : ( بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان )

نویسندگان: زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر در قالب یک طرح شبه آزمایشی به ارزشیابی اثربخشی ناشی از کاربست الگوی طراحی اصول اولیه¬ی آموزش از دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان پرداخته است. جامعه¬ی آماری پژوهش شامل کلیه معلمان شرکت کننده در برنامه آموزشی ارزشیابی توصیفی بود که از بین آن¬ها دو گروه از شرکت کنندگان به تعداد 75 نفر بصورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل دو پرسشنامه¬ جهت سنجش نگرش و رضایت فراگیران و یک آزمون پیشرفت تحصیلی به¬منظور سنجش میزان یادگیری فراگیران بود. نتایج پژوهش نشان داد که به¬کارگیری الگوی طراحی اصول اولیه آموزش در آموزش ضمن خدمت معلمان موجب افزایش اثربخشی این دوره¬های آموزشی می¬شود. همچنین در خصوص مولفه¬های تشکیل دهنده اثربخشی، یعنی رضایت، نگرش و یادگیری، نتایج نشان دهنده¬ی این امر بود که فراگیران در گروه آموزش دیده بر اساس الگوی اصول اولیه آموزش رضایت بیشتر و نگرش مثبت¬تر نسبت به فراگیران گروه سنتی و موضوع¬محور داشتند و لی از لحاظ مولفه¬ی یادگیری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, طراحی آموزشی, اصول اولیه¬ی آموزش, اثربخشی آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048760,
author = {فیروزی, زهرا and کرمی, مرتضی and سعیدی رضوانی, محمود and کارشکی, حسین},
title = {بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان},
journal = {مطالعات آموزش و یادگیری},
year = {2015},
volume = {7},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5075},
pages = {49--70},
numpages = {21},
keywords = {طراحی آموزشی، اصول اولیه¬ی آموزش، اثربخشی آموزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی روش دیوید مریل در آموزش ضمن خدمت معلمان
%A فیروزی, زهرا
%A کرمی, مرتضی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A کارشکی, حسین
%J مطالعات آموزش و یادگیری
%@ 2228-5075
%D 2015

[Download]