کشاورزی بوم شناختی, دوره (2), شماره (2), سال (2012-12) , صفحات (31-41)

عنوان : ( بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما )

نویسندگان: سمیرا صبوری راد , محمد کافی , علی اسکندری , یونس شرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا Kochia scoparia L. Schard) گیاهی یک ساله، مقاوم به تنش خشکی و شوری است که امروزه در بخش تعلیف دام بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به منظورارزیابی رفتارجوانه ­زنی بذر کوشیا مطالعه­ ای با کاربرد واحدهای مختلف پرتو گاما و سطوح مختلف تنش شوری به صورت فاکتوریل و درقالب طرح کاملاً تصادفی با 4تکرار در ژرمیناتور انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 3سطح شوری شامل (30و20،10 دسی زیمنس بر متر) با استفاده از NaClونیزتیماربدون اعمال تنش شوری(شاهد)و 6 واحد پرتو گاما شامل (50، 100، 200، 300 و 400 گری) و بذرهای پرتو ندیده به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس آزمایش نشان داد که سطوح مختلف تنش شوری و واحد پرتو گاما بر درصد جوانه ­زنی نهایی، سرعت جوانه ­زنی، میانگین زمان جوانه­ زنی، شاخص جوانه­ زنی و وزن خشک گیاهچه تأثیرمعنی دار (01/0P) داشت. در شرایط عدم تنش شوری، بذور شاهد (پرتو ندیده) بالاترین صفات جوانه زنی مذکور را به خود اختصاص داده بودند. همچنین با افزایش سطح تنش شوری به میزان 10 و 20 دسی زیمنس بر متر، استفاده از واحد پرتو گاما 50 گری و در سطح شوری 30 دسی زیمنس بر متر کاربرد واحد پرتو گاما 200 گری سبب افزایش صفات جوانه­ زنی شد. بنابراین در مجموع کاربرد پرتو گاما در شرایط شوری می­تواند در افزایش قابلیت جوانه زنی بذور کوشیا موثر باشد.

کلمات کلیدی

, پرتو گاما, درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی, شاخص جوانه زنی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048762,
author = {سمیرا صبوری راد and کافی, محمد and علی اسکندری and یونس شرقی},
title = {بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2012},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2251-6824},
pages = {31--41},
numpages = {10},
keywords = {پرتو گاما، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان افزایش تحمل به شوری بذر کوشیا (Kochia scopariaL) به عنوان یک گیاه علوفه ­ای جدید با استفاده از روش پرتوتابی گاما
%A سمیرا صبوری راد
%A کافی, محمد
%A علی اسکندری
%A یونس شرقی
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2012

[Download]