پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (53-61)

عنوان : ( ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده )

نویسندگان: احمد نظامی , حمیدرضا خزاعی , حمید رضا مهرآبادی , مجید دشتی , فرزین پورامیردشت میان , مسعود احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند به دماهای انجماد، تحقیقی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از آزمایش فاکتوریلSuprema , Jolge, Monotunno , Giada , PP در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1388 انجام شد و طی آن هفت رقم , 8- 16 - و 18 - درجه سانتی گراد) قرار گرفتند. گیاهان تا مرحله 4 ،-14 ،-12 ،-10 ،-8 ،-6 ،-4 ،-2 ، در معرض 10 تیمار دمایی ( 0 SBSI1 , Palma 5 برگی در شرایط طبیعی نگهداری شده و پس از آن به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. تعداد، سطح و وزن خشک برگ، درصد بقاء، درجه حرارت سه هفته بعد از اعمال تیمارهای دمایی (RDMT و نیز دمای کاهنده 50 درصد وزن خشک ( 50 (LT50su) کشنده 50 درصد گیاهان بر اساس بقاء C̊ -10 ت ا C̊ -8 و C̊ تعیین شدند. نتایج نشان داد که کاهش دما، سبب کاهش معن یدار تعداد، سطح و نیز وزن خشک برگ در گستره دمایی صفر تا -16/9 متحمل ترین و ارقام C̊ برابر LT50su ب ا Monotunno در ارقام مورد بررسی متفاوت بود و رقم RDMT و 50 LT50su -18 شد. مقادیر C̊ -15/2 حساسترین ارقام نسبت به دماهای یخ زدگی بودند. در تمام ارقام مورد بررسی کاهش دما به کمتر از C̊ برابر LT50su با SBSI و 1 PP8 بطور کامل از بین رفتند، در حالی که برخی ارقام مانند SBSI و 1 PP -16° ارقام 8 C -14 سبب کاهش درصد بقاء شد. با وجود این در دمای -18° سبب مرگ تمامی آنها شد. همبستگی خوبی بین C درصد بقاء بالایی در دمای مذکور داشتند، ولی کاهش دما به Monotunno و Suprema وجود داشت. (r = 0/ و درصد بقا (** 99 LT50su و همچنین بین LT50su و RDMT50 ی

کلمات کلیدی

, یخ زدگی , RDMT50 , LT50su , بازیافت, درصد بقا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048763,
author = {نظامی, احمد and خزاعی, حمیدرضا and مهرآبادی, حمید رضا and دشتی, مجید and پورامیردشت میان, فرزین and مسعود احمدی},
title = {ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {53--61},
numpages = {8},
keywords = {یخ زدگی ، RDMT50 ، LT50su ، بازیافت، درصد بقا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل ارقام چغندر قند (.Beta vulgaris L) به دماهای انجماد تحت شرایط کنترل شده
%A نظامی, احمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A مهرآبادی, حمید رضا
%A دشتی, مجید
%A پورامیردشت میان, فرزین
%A مسعود احمدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]