پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (101-108)

عنوان : ( ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , بیژن سعادتیان , امید آرمندپیشه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر رشد ریشه دو رقم جو در شرایط تنش شوری در محیط فیتوژل انجام شد . تیمارهای آزمایش 4 گرم بر لیتر اوره) و تنش شوری حاصل از نمک / شامل دو رقم جو (یوسف و ماکویی)، سطوح پرایمینگ بذر (شاهد، هیدروپرایمینگ و پرایمینگ با 35 0 مولار) بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت . / 0 و 3 /2 ،0/ کلرید سدیم در چهار سطح (صفر، 1 نتایج نشان داد که شوری و پرایمینگ بذر بر صفات طول، حجم، وزن تر، وزن خشک، چگالی و سرعت توسعه ریشه جو اثر معن یداری داشت. اثر رقم نیز بر صفات حجم، وزن تر و چگالی ریشه معنی دار شد. شوری باعث کاهش صفات طول، حجم، چگالی، وزن تر و خشک و سرعت توسعه ریشه شد، اما 0 مولار نمک بهبود یافت و پرایمینگ با اوره بیشترین اثر مثبت را بر صفات ریشه به / 0 و 2 / اکثر صفات جو تحت تاثیر پرایمینگ بذر در سطوح صفر، 1 همراه داشت. در بالاترین سطح شوری، هیچ یک از تیمارهای پرایمینگ بذر اثر معنی داری بر صفات ریشه نداشتند . بیشترین تاثیر هیدروپرایمینگ در شرایط عدم تنش به دست آمد. رقم یوسف در مقایسه با رقم ماکوئی وزن تر و حجم ریشه بیشتری در اکثر تیمارهای شوری داشت . به طور کلی 0 مولار بود. / پرایمینگ بذر با اوره راهکاری مناسب برای بهبود توسعه ریشه گیاهچه های جو در مواجه با تنش شوری تا سطح

کلمات کلیدی

, اسموپرایمینگ, اوره, فیتوژل, هیدروپرایمینگ, کلرید سدیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048764,
author = {خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and سعادتیان, بیژن and آرمندپیشه, امید},
title = {ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {101--108},
numpages = {7},
keywords = {اسموپرایمینگ، اوره، فیتوژل، هیدروپرایمینگ، کلرید سدیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر پرایمینگ بذر بر ویژگی های ریشه دو رقم جو (Hordeum vulgare L.) در سطوح مختلف تنش شوری، با استفاده از تکنیک اتاقک ژل
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A سعادتیان, بیژن
%A آرمندپیشه, امید
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]