پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (81-91)

عنوان : ( تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود )

نویسندگان: عباس عباسیان , محمدحسن راشدمحصل , احمد نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده آزمایشی جهت کنترل علف های هرز نخود به صورت طرح بلوک های نواری با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی در آزمایش شامل سیستم 960 و ، خاک ورزی در سه سطح (خاک ورزی در شب، روز و شخم در روز با محافظ نوری) به عنوان عامل اصلی و مقادیر علف کش تریفلور الین ( 480 100 و 150 گرم ماده موثره) و شاهد عاری از علف های هرز در تمام فصل رشد و شاهد بدون وجین عوامل ، 1440 گرم ماده موثره) و ایمازتاپیر ( 50 فرعی بودند. نتایج نشان داد زیست توده عل فهای هرز در انتهای فصل رشد در تیمار خاک ورزی در روز، خاک ورزی در شب و خاک ورزی در روز با 127 و 148 گرم بر متر مربع بود که نشان از عدم کارآیی خا کورزی در شب و خا کورزی در روز با محافظ نوری در کنترل ، محافظ نوری به ترتیب 86 داشت، بطوریکه کمترین عملکرد دانه (P≤ 0/ علف های هرز داشت. عملکرد دانه نخود در بین مقادیر مختلف کاربرد علف ک شها تفاوت معنی داری ( 05 مربوط به تیمار شاهد بدون کنترل ( 123 گرم بر متر مربع) و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شاهد کنترل ( 208 گرم بر متر مربع ) بود . مقادیر کاهش یافته تریفلورالین و ایمازتاپیر توانست موجب کنترل کافی علف های هرز شوند بدون اینکه تأثیر منفی بر عملکرد نخود داشته باشند . کارآیی ایمازتاپیر در کنترل عل فهای هرز بهتر از تریفلورالین بود.

کلمات کلیدی

, پرسویت, ترفلان, شخم شب, کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048765,
author = {عباسیان, عباس and راشدمحصل, محمدحسن and نظامی, احمد and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {81--91},
numpages = {10},
keywords = {پرسویت، ترفلان، شخم شب، کنترل نوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عملیات خاک ورزی در شب و روز و کاربرد مقادیر کاهش یافته علف کش های ایمازتاپیر و تریفلورالین بر کنترل علف های هرز، عملکرد و اجزاء عملکرد نخود
%A عباسیان, عباس
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نظامی, احمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2015

[Download]