علوم باغبانی, دوره (29), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (1-10)

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد )

نویسندگان: الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , احمد نظامی , علی اصغر محمدآبادی , رضا سهیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده 1383 در مزرعه تحقیقاتی – 1382 و 1384 - به منظور ارزیابی کشت پاییزه رازیانه در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی در سا لهای زراعی 83 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . تیمارهای – آزمایشی شامل دو اکوتیپ بومی رازیانه (کرمان و خراسان) و سه تاریخ کاشت (مهر، آذر و اسفند) بود. بذر گیاهان رازیانه تنها در سال زراعی 1383 1382 کاشته شدند و در سال زراعی بعد، گیاهان از بخ شهای باقیمانده ساقه در مجاورت سطح زمین مجدداً رشد کردند. نتایج نشان داد که در پایان سال زراعی اول، تعداد بوته باقی مانده در تاریخ کاشت اسفند تقریباً 3 برابر کاشت اول بود. در سال زراعی دوم، تعداد بوته باقی مانده در کاشت اسفند 2 برابر کاشت آذر بود. در هر دو سال زراعی بین دو اکوتیپ کرمان و خراسان از نظر تعداد بوته باقیمانده در انتهای فصل رشد / 6/5 برابر کاشت مهر و 7 تفاوت معن یداری وجود نداشت. در سال دوم عل یرغم معنی دار نبودن اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن خشک و تعداد شاخه های اولیه و ثانویه در گیاهان 3 برابر گیاهان / کاشت مهر، از نظر این صفات دارای برتری نسبت به گیاهان کاشت آذر و اسفند بودند. تعداد چترهای بدون دانه در کاشت مهرما ه 4 8 برابر گیاهان کاشت اسفندماه بود. اثر تاریخ کاشت بر وزن دانه در بوته معنی دار نبود، با این وجود وزن دانه در گیاه در کاشت مهر / کاشت آذرماه و 8 68 گرم در مترمربع) و کمترین آن در تاریخ کاشت اسفند / بیشتر از کاشت آذر و اسفند بود. در سال اول آزمایش بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت مهر ( 7 14/ 45 و 2 / 20/5 گرم در مترمربع) بدست آمد، در صورت یکه در سال زراعی دوم بیشترین و کمترین عملکرد به ترتیب در تاریخ کاشت اسفند و مهر با 3 ) گرم در متر مربع حاصل شد.

کلمات کلیدی

, اکوتیپ بومی, تاریخ کاشت, درصد بقاء,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048766,
author = {الهام عزیزی and آسیه سیاهمرگویی and نظامی, احمد and محمدآبادی, علی اصغر and سهیلی, رضا},
title = {بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {29},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {اکوتیپ بومی، تاریخ کاشت، درصد بقاء، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد
%A الهام عزیزی
%A آسیه سیاهمرگویی
%A نظامی, احمد
%A محمدآبادی, علی اصغر
%A سهیلی, رضا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]