نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( برهمکنش ژنتیک و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب )

نویسندگان: جواد رضائی , محمد بنایان اول , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح روش های آبیاری و افزایش راندمان مصرف آب ارقام زراع ی، از جمله راهکارها ی مؤثر در استفاده بهینه از آب موجود و افزایش تولید در بخش کشاورزی است. به منظور بررس ی برهمکنش ژنوتیپ و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب چغندرقند، آزمایشی در سال های 1389 75 و 50 درصد نیاز آبی) و دو ژنوتی پ چغندر قند شامل ، و 1390 با سه سطح تیمار آبیاری ( 100 7 در مشهد انجام شد. با کاهش م ی زان آب در دسترس، IR 261 و متحمل × ژنوتیپ حساس 7112 عملکرد ریشه ذخیره ای و شکر به ترتیب به میزان 60 و 69 درصد کاهش یافت . عملکرد ر یشه 261 بود. با افزا یش × 7 در شرایط تنش خشک ی بیشتر از ژنوتی پ حساس 7112 IR رقم متحمل شدت تنش خشکی از میزان بهره وری مصرف آب بر اساس عملکرد ر یشه و شکر سف ید کاسته 5 کیلوگرم ریشه به ازای هر متر مکعب آب، / شد، بطوریکه گیاهان در تیمار آبیاری کامل با 3 7 در شرا یط تنش رطوبت ی، از نظر بهره IR بیشترین میزان بهره-وری آب را داشتند. رقم متحم ل وری مصرف آب بر ژنوتیپ حساس برتری داشت. بنابراین به نظر می رسد تغییرات بهره وری آب گیاهان زراعی در شرایط کم آبیاری به خصوصیات ژنتیکی آنها وابسته است و از الگو ی یکسان ی تبعیت نمی کند.

کلمات کلیدی

, کم آبیاری, ژنوتیپ چغندر قند, عملکرد شکر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048767,
author = {رضائی, جواد and بنایان اول, محمد and نظامی, احمد},
title = {برهمکنش ژنتیک و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب},
booktitle = {نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کم آبیاری، ژنوتیپ چغندر قند، عملکرد شکر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برهمکنش ژنتیک و کم آبیاری بر بهره وری مصرف آب
%A رضائی, جواد
%A بنایان اول, محمد
%A نظامی, احمد
%J نخستین کنگره ملی ابیاری و زهکشی ایران
%D 2015

[Download]