مرتع و آبخیزداری, دوره (68), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (25-34)

عنوان : ( بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی و بقاء گیاه دارویی- مرتعی آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.) )

نویسندگان: محمد رضا پیرمرادی , محمد مقدم , نوید یزدانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنغوزه تلخ گیاهی دارویی و مرتعی متعلق به تیره چتریان است. ارزش اصلی این گیاه به دلیل وجود شیرابه¬ای است که با تیغ زدن راس ریشه آن به دست می¬آید. بارندگی بر عملکرد شیرابه و بقای این گیاه تاثیر بسزایی دارد و خشکسالی¬های مداوم در مناطق رویش آن تاثیر نامطلوبی بر جمعیت این گیاه گذاشته است. تحقیق حاضر در این راستا و به منظور بهره برداری بهتر و تاثیر آبیاری بر رشد، نمو، عملکرد شیرابه و بقای گیاه در شرایط طبیعی به انجام رسید. در این مطالعه تاثیر 5 تیمار آبیاری در طول فصل رشد شامل: دو بار در هفته، یک بار در هفته، هر دو هفته یک بار، هر سه هفته یک بار و هر ماه به همراه شاهد (بدون آبیاری) بر روی صفات فوق در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و در هر تکرار 20 گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. در هر مرتبه آبیاری، 2 لیتر آب در چاله حفر شده در بالای بوته ریخته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد آبیاری تاثیر معنی¬داری در سطح یک درصد بر طول برگ، طول دمبرگ، طول دوره رشد رویشی و عملکرد شیرابه گیاه داشت. همچنین آبیاری بقاء گیاهان تیغ خورده را در طول دوره بهره برداری و در سال بعد افزایش داد. اما آبیاری به طور معنی¬داری باعث کاهش درصد اسانس شیرابه گردید. بطور کلی آبیاری این گیاه قبل از بهره برداری و در طول فصل رشد آن توصیه می¬شود.

کلمات کلیدی

, آبیاری, آنغوزه تلخ, بقاء گیاه, تیغ زنی, شیرابه, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048769,
author = {محمد رضا پیرمرادی and مقدم, محمد and نوید یزدانی},
title = {بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی و بقاء گیاه دارویی- مرتعی آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2015},
volume = {68},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {25--34},
numpages = {9},
keywords = {آبیاری، آنغوزه تلخ، بقاء گیاه، تیغ زنی، شیرابه، عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد شیرابه، میزان اسانس، خصوصیات مورفولوژیکی و بقاء گیاه دارویی- مرتعی آنغوزه تلخ (Ferula assa-foetida L.)
%A محمد رضا پیرمرادی
%A مقدم, محمد
%A نوید یزدانی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2015

[Download]