پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (12), شماره (19), سال (2015-12) , صفحات (128-141)

عنوان : ( تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد )

نویسندگان: عبدالحمید کم , مرتضی کرمی , مقصود امین خندقی , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت دوره جوانی و نیز گستردگی اوقات فراغت در میان این گروه سنی حساسیت¬های خاصی را جهت برنامه‌ریزی در خصوص اوقات فراغت برانگیخته است. از آنجایی که فعالیت های اوقات فراغت یکی از ضرورت¬های زندگی دانش آموزان است؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر برنامه¬های درسی اوقات فراغت بر مهارت¬های فراغتی دانش آموزان پرداخت. از لحاظ طرح تحقیق، پژوهش حاضر در مجموعه تحقیقات شبه آزمایشی از نوع پژوهش موردی تک گروهی با پیش آزمون-پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش، شامل دانش¬آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهد بود که در فصل تابستان در فعالیت های اوقات فراغت شرکت کرده اند که تعداد آنان 2996 نفر بود که از این تعداد 268 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شد و روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه(شامل 126 سوال) استفاده شدکه مهارت های اوقات فراغت(خودآگاهی، آگاهی از فراغت، تصمیم گیری مستقل، مهارتهای اجتماعی و روابط میان فردی و خودنظم جویی) را مورد سنجش قرار می¬داد. روایی این ابزار از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ 76/، مورد تایید قرار گرفت.برای پاسخ سؤالات پژوهش از آزمون t همبسته آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که برنامه های درسی اوقات فراغت، مهارت¬های فراغتی دانش آموزان را به طور معناداری افزایش داده است (000/0<p). به عبارت دیگر، می توان گفت که برنامه های درسی اوقات فراغت، بر مهارت های فراغتی دانش آموزان اثر گذار بوده است.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی اوقات فراغت, خودآگاهی, آگاهی از فراغت, تصمیم گیری, مهارت اجتماعی, خودنظم جویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048770,
author = {کم, عبدالحمید and کرمی, مرتضی and امین خندقی, مقصود and مشهدی, علی},
title = {تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {19},
month = {December},
issn = {2008-1197},
pages = {128--141},
numpages = {13},
keywords = {برنامه درسی اوقات فراغت، خودآگاهی، آگاهی از فراغت، تصمیم گیری، مهارت اجتماعی، خودنظم جویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر برنامه های درسی اوقات فراغت بر مهارت های فراغتی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر مشهـد
%A کم, عبدالحمید
%A کرمی, مرتضی
%A امین خندقی, مقصود
%A مشهدی, علی
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2015

[Download]