حکمت صدرایی, دوره (3), شماره (1), سال (2015-3) , صفحات (69-83)

عنوان : ( جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیه )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , فاطمه استثنائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نظر نهایی حکمت متعالیه ذات خدای متعال حقیقت لابشرط مقسمی و وجود و موجود منحصر در همان مصداق است. در این نگاه، علیت به معنای تجلی و تطور یک حقیقت در ذات خویش است و ثمره آن، ظهور تفصیلی کمالات بی نهایت مبدأ است و کثرات جز جلوات و شئونات ذات حق نیستند. ملاصدرا برای ربط میان کثرت و وحدت، بحث فیض منبسط را مطرح می کند. از نظر وی ظهور کثرت از وحدت به گونه ظهور یک وجه واحد از حق تعالی است که وحدتش عین کثرت و کثرتش عین وحدت است و کثرات تشکیکی در واقع مراتب و تعینات آن فیض واحدند که با ویژگی هایی چون اطلاق، وحدت، بساطت و سریان موید تحقق کثرات است. جایگاه این فیض در حکمت متعالیه، هماهنگ با دیدگاه عرفای متقدم در باب فیض منبسط است. به عقیدة وی تمام مراتبی که به عنوان تجلی حق مطرح است، اعم از تعین اول (احدیت) و ثانی، در حیطه فراگیری نفس رحمانی قرار می گیرند. به عبارت دیگر، فیض منبسط ظهور واحدی است به صورت مندمج در تعین اول تحقق دارد و پس از آن، این ظهور مندمج مراتب دیگر نظام هستی تا عالم ماده را به اقتضائات هر مرحله شکل می دهد و در هر مرحله به حسب همان مرتبه ظهور می یابد.

کلمات کلیدی

, وحدت شخصی وجود, بشرط لا, فیض منبسط, وجود لابشرط مقسمی, لابشرط قسمی, سریان وجود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048777,
author = {حسینی, سیدمرتضی and استثنائی, فاطمه},
title = {جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیه},
journal = {حکمت صدرایی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {March},
issn = {2322-1992},
pages = {69--83},
numpages = {14},
keywords = {وحدت شخصی وجود- بشرط لا- فیض منبسط- وجود لابشرط مقسمی- لابشرط قسمی- سریان وجود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه هستی شناختی فیض منبسط در حکمت متعالیه
%A حسینی, سیدمرتضی
%A استثنائی, فاطمه
%J حکمت صدرایی
%@ 2322-1992
%D 2015

[Download]