جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (12), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (35-52)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) )

نویسندگان: مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش عوامل تاثیر گذار بر عملکرد جهت شیب در رخدادهای لغزشی حوضه آبریز بابلرود می باشد. این مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول تراکم زمین لغزش ها در جهات اصلی شیب به تفکیک سازندها تعیین شد و در مرحله دوم ، تراکم زمین لغزش ها در جهات اصلی شیب در رده های مختلف فاصله از گسل در هر سازند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر جهت شیب تا حدود زیادی تحت تاثیر فاصله از گسل و سنگ شناسی می باشد به طوریکه نقش جهت شیب در رخدادهای لغزشی منطقه در کلاس هاس نزدیک گسل منفی و در کلاس دور از گسل مثبت ارزیابی شد. همچنین در سازندهای نرم و فرسایش پذیر مارن ، شیل و آهک مارنی، نقش جهت شیب منفی و در سازندهای مقاوم نظیر آهک، دولومیت و ماسه سنگ، مثبت و طبق انتظار می باشد.

کلمات کلیدی

, زمین لغزش, جهت شیب, یهنه بندی, GIS, حوضه آبریز بابلرود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048779,
author = {فتاحی بندپی, مریم and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2015},
volume = {12},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {35--52},
numpages = {17},
keywords = {زمین لغزش، جهت شیب، یهنه بندی، GIS، حوضه آبریز بابلرود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود)
%A فتاحی بندپی, مریم
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A حافظی مقدس, ناصر
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2015

[Download]