مهندسی مکانیک مدرس, دوره (15), شماره (7), سال (2015-10) , صفحات (352-345)

عنوان : ( تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایشهای تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی )

نویسندگان: سید مرتضی حسینی , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله روش آماری تاگوچی، در طراحی سازه پوسته های جاذب انرژی کامپوزیتی با هندسه استوانه¬ای پیاده سازی شد. پارامترهای شش گانه طراحی سازه جاذب انرژی در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از: پارامترهای هندسی قطرداخلی، طول و ضخامت و پارامترهای چیدمان لایه¬ها، نوع الیاف تقویت¬کننده و نوع فرآیند ساخت و تولید که پارامترهای قطر داخلی، طول و چیدمان لایه ها چهار سطحی و سه پارامتر دیگر دو سطحی می باشند بنابراین از آرایه متعامد ال16 برای تحلیل تاگوچی استفاده شده است. هدف از فرایند طراحی آزمایش در این پژوهش، بیشینه کردن میزان جذب¬ انرژی ¬مخصوص در سازه¬ی معرفی شده، بود. نتایج نشان داد که به ترتیب چیدمان لایه¬ها و پارامترهای هندسی قطر¬داخلی و ضخامت بیشترین اثر و پارامترهای دیگر کمترین اثر را بر روی میزان جذب ¬انرژی¬ مخصوص این دسته از سازه¬ها دارند و لذا پیشنهاد می-گردد به سه پارامتر اول در فرآیند طراحی سازه¬های جاذب ¬انرژی اهمیت بیشتری داده شود. از دیگر نتایج مهم این تحلیل آماری، تعیین مشخصات بهینه پوسته جاذب ¬انرژی کامپوزیتی با چیدمان لایه¬های (0/90)، قطر¬داخلی 63 میلیمتر، ضخامت 2 میلیمتر، فرآیند تولید قالبگیری¬کیسه¬ای، نوع الیاف تقویت¬کننده کربن و طول 160 میلیمتر بود.

کلمات کلیدی

, تاگوچی, جذب انرژی مخصوص, پوسته استوانه ای, سازه های کامپوزیتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048784,
author = {سید مرتضی حسینی and شریعتی, محمود},
title = {تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایشهای تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {7},
month = {October},
issn = {1027-5940},
pages = {352--345},
numpages = {-7},
keywords = {تاگوچی، جذب انرژی مخصوص، پوسته استوانه ای، سازه های کامپوزیتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل آماری تاگوچی در طراحی آزمایشهای تجربی پوسته های کامپوزیتی به منظور جذب انرژی
%A سید مرتضی حسینی
%A شریعتی, محمود
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]