پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (184-192)

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان )

نویسندگان: زهرا بیک زاده , فریدون ملتی , کمال الدین ناصری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی اثر تاریخ و عمق کاشت بر خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی - صنعتی و در معرض خطر انقراض باریجه آزمایشی در عرصه طبیعی و همچنین به صورت گلدانی درفضای باز انجام شد. آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل ،(Ferula gummosa Boiss.) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 10 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ های کاشت در 5 سطح ( 10 مهر، 20 آبان، 1 دی، 10 بهمن ، 20 اسفند) و عمق کاشت بذر در دو سطح ( 2 و 4 سانتی متر) بود. نتایج نشان داد اثر تاریخ کاشت، بر درصد رویش، سرعت رویش، تعداد ریشه ذخیره ای، طول ریشه ذخیره ای، وزن خشک ریشه ذخیره ای، وزن خشک برگ و وزن خشک کل باریجه بسیار معنی دار بود و عمق کاشت نیز بر درصد رویش، طول ریشه ذخیره ای، وزن خشک ریشه ذخیره ای، وزن خشک برگ و وزن خشک کل معنی دار بود. بر همکنش تاریخ کاشت و عمق کاشت نیز اثر معنی داری بر طول ریشه ذخیره ای، وزن خشک ریشه ذخیره ای و وزن خشک کل داشت. نتایج نشان دادند که کشت بذرهای باریجه در عمق دو سانتی متری و تاریخ کاشت 20 آبان به سبب شرایط بهینه جهت حذف خواب بذرها، منجر به افزایش درصد رویش و سرعت رویش و نیز تعداد ریشه ذخیره ای شد نتایج آزمایش عرصه طبیعی نیز نشان داد که کشت در جهات مختلف جغرافیایی اثر کاملاً معنی داری بر درصد رویش باریجه دارد. بیشترین میزان درصد رویش باریجه در دامنه رو به شمال، سپس غرب و جنوب و کمترین میزان رویش در دامنه رو به شرق دیده شد.

کلمات کلیدی

, باریجه, تاریخ کاشت, سرعت رویش, عمق کاشت, وزن خشک کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048787,
author = {بیک زاده, زهرا and ملتی, فریدون and ناصری, کمال الدین and راستگو, مهدی},
title = {ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2015},
volume = {13},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-1472},
pages = {184--192},
numpages = {8},
keywords = {باریجه، تاریخ کاشت، سرعت رویش، عمق کاشت، وزن خشک کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان
%A بیک زاده, زهرا
%A ملتی, فریدون
%A ناصری, کمال الدین
%A راستگو, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2015

[Download]