اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (23), شماره (89), سال (2015-6) , صفحات (155-184)

عنوان : ( بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) )

نویسندگان: راضیه محمدی پور , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , لیلی ابوالحسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش هزینه های بازاریابی منجر به افزایش حاشیه بازاریابی و افزایش حاشیه بازاریابی منجر به کاهش کارایی بازاریابی خواهد شد. در این مطالعه، به منظور بررسی ساختار بازاریابی بازارهای میوه و تره‏بار شهرداری و میوه فروشی‏های اطراف بازارهای شهرداری، تابع حاشیه بازاریابی و کارایی بازاریابی برآورد شد. داده‌های مطالعه از طریق پرسش‏نامه در تابستان 1391 از کل بازارهای فعال میوه و تره بار شهرداری مشهد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده از مغازه‌های میوه‌فروشی اطراف این بازارها جمع آوری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه فروشی‌های اطراف این بازارها برای تمام محصولات، حاشیه بازاریابی با قیمت خرده‌فروشی و هزینه‌های بازاریابی رابطه مثبت دارد. بنابراین باید سعی کرد هزینه‌های بازاریابی را کاست که در خصوص سبزیجات بسط و گسترش مجتمع های تولیدی متمرکز، پایدار و نزدیک به مراکز مصرف شهری (حلقه شعاعی اطراف شهرها) و در خصوص میوه ها بهبود وسایل حمل و نقل، تنظیم بازار و کاهش واسطه‏گری کلید کاهش هزینه های بازاررسانی و بازاریابی و بهبود کارایی است. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که میانگین ناکارایی قیمتی، فنی و کل بازاریابی در بازارهای میوه و تره بار شهرداری و میوه‌فروشی‌ها به ترتیب بیشتر از 66 و 36 درصد است که با اتخاذ تدابیری جهت رقابتی کردن بازار می‌توان هزینه‌های بازاریابی را کاهش داد که نتیجه آن افزایش کارایی قیمتی و کارایی بازار خواهد بود. بالابودن ناکارایی فنی نیز نشان دهنده بالا بودن هزینه ضایعات نسبت به حاشیه بازاریابی است. بنابراین باید علاوه بر کاهش هزینه‌های بازاریابی، میزان ضایعات را با بهره گیری از بسته بندی مناسب، سیستم های مجهز به سردخانه و سیستم حمل و نقل مناسب در طول مسیر بازاریابی کاهش داد.

کلمات کلیدی

, بازار میوه و تره بار, حاشیه بازاریابی, مدل اضافه‌بها, ناکارایی فنی, ناکارایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048794,
author = {محمدی پور, راضیه and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دوراندیش, آرش and ابوالحسنی, لیلی},
title = {بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد)},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2015},
volume = {23},
number = {89},
month = {June},
issn = {1022-4211},
pages = {155--184},
numpages = {29},
keywords = {بازار میوه و تره بار، حاشیه بازاریابی، مدل اضافه‌بها، ناکارایی فنی، ناکارایی قیمتی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد)
%A محمدی پور, راضیه
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دوراندیش, آرش
%A ابوالحسنی, لیلی
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2015

[Download]